Disclaimer

ALGE­MEEN

De infor­matie (tek­sten, beelden, links) op deze web­site is uit­slui­tend bedoeld als algemene infor­matie. VBW Accoun­tants lev­ert alle mogelijke inspan­nin­gen om de cor­rec­theid van deze infor­matie te verzek­eren, maar kan niet aansprake­lijk wor­den gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledi­ge infor­matie. VBW Accoun­tants behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigin­gen of cor­rec­ties aan te bren­gen, eve­nals het geheel of een gedeelte van de infor­matie te verwijderen.

Op de aange­bo­den infor­matie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de infor­matie niet mag wor­den gere­pro­duceerd of meegedeeld zon­der vooraf­gaan­delijke en schriftelijke toestem­ming van VBW Accoun­tants. Alle toepas­selijke intel­lectuele eigen­dom­srecht­en bli­jven dus behouden.

Zoals gestip­uleerd in onze algemene voor­waar­den zal elke com­mu­ni­catie met ons als vertrouwelijk wor­den behandeld.

Het Bel­gisch recht is van toepassing.