Disclaimer

ALGE­MEEN

Op onze web­site staat een virtuele assis­tent die vra­gen kan beant­wo­or­den rond juridis­che en fis­cale aan­gele­gen­heden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouw­bare en actuele infor­matie aan de gebruik­ers van deze virtuele assis­tent. Echter kun­nen wij niet garan­deren dat deze infor­matie steeds actueel, fout­loos of volledig is. Bijgevolg kun­nen geen recht­en wor­den ontleend aan de infor­matie die de virtuele assis­tent geeft. Tevens kan er geen aansprake­lijkheid ontstaan voor schade vol­gend uit onjuis­the­den, onvolledighe­den of ver­tragin­gen in de aange­bo­den informatie.

Daar­naast wordt de per­so­n­en­be­last­ingcheck (hier­na: de tool) uit­gevo­erd door VBW Accountants. 

Vol­gende voor­waar­den kun­nen ten allen tijde door VBW Accoun­tants aangepast en gewi­jzigd worden. 

Bij inge­bruik­name van deze tool gaat u akko­ord met de onder­staande bepalin­gen en voorwaarden:

TOE­GANG TOT DE TOOL – 

VBW Accoun­tants biedt u (hier­na: Klant) toe­gang tot deze tool met het oog­merk de dien­stver­len­ing met betrekking tot de aangifte van de per­so­n­en­be­last­ing effi­ciën­ter en toe­ganke­lijk­er te mak­en. Deze tool kan enkel gebruikt wor­den door klanten van VBW Accoun­tants. Door gebruik te mak­en van de tool, wordt u geacht deel uit te mak­en van het klantenbe­stand en zijn alle gebruike­lijke voor­waar­den van toepassing.

Door gebruik te mak­en van het sys­teem verk­laart de Klant de vol­gende zaken:

- De Klant verk­laart dat de hij/​zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

- De Klant verk­laart dat hij/​zij alle gegevens waar hij/​zij ken­nis over heeft meegedeeld heeft, inachtgenomen artikel 307, § 1, tweede lid, van het Wet­boek van de inkom­sten­be­lastin­gen 1992 (WIB 92) waar iedere belast­ing­plichtige de num­mers van de rekenin­gen waar­van hij of zij vanaf 1 jan­u­ari 2011-zelfs tijdelijk-houd­er of mede­houd­er is (geweest) bij een bank‑, wissel‑, kredi­et- of spaarin­stelling geves­tigd in het buiten­land, meede­len aan het cen­traal aanspreekpunt (CAP) waar­van het beheer aan de Nationale Bank van Bel­gië toev­ertrouwd werd.

- De Klant verk­laart dat hij/​zij de gegevens zelf en enkel met betrekking tot zijn per­soon, echtgeno(o)t(e)/wettelijke samen­wo­nende part­ner en/​of andere gezinsle­den meegedeeld heeft.

- De Klant verk­laart tevens dat elke wijzig­ing in dit doc­u­ment, zow­el voor mijzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samen­wo­nende part­ner en/​of andere gezinsle­den, meegedeeld zal wor­den voor het einde van het kalenderjaar.

- De Klant verk­laart dat alle vereiste en onder­s­te­unde doc­u­menten wor­den doorgegeven aan de accoun­tant, waaron­der onder meer:

 • Inkom­sten­fich­es 281.10÷281.11÷281.12÷281.14÷281.20÷281.50
 • Jaarop­gaaf buiten­landse inkomsten
 • Kopie identiteitskaart
 • Overzicht van roerende inkom­sten (Bin­nen- en Buiten­landse) o.a.:
 • Inkom­sten uit aan­de­len (div­i­den­den,…)
 • Intresten van bankrekeningen
 • Auteursrecht­en en andere intel­lectuele eigendommen
 • Bankattest(en) woonkrediet(en)
 • Voor nieuwe lenin­gen ook het één­ma­lig basisattest
 • Voor lenin­gen die in het verleden geher­fi­nancierd wer­den, de datum van de oor­spronke­lijke lening
 • Bankattest(en) van beroep­slenin­gen (bij één­man­sza­ak – hoofd – en of bijberoep)
 • Attest(en) kredi­eten vooraf­be­talin­gen belasting
 • Attest(en) pensioensparen

AANSPRAKE­LIJKHEID

Alle infor­matie op deze web­site is bedoeld voor per­soon­lijk gebruik. Aan de infor­matie kun­nen geen recht­en wor­den ontleend. Wijzigin­gen en type­fouten wor­den voor­be­houden. Wij span­nen ons in om de infor­matie op deze web­pag­i­na zo volledig en nauwkeurig mogelijk te lat­en zijn. VBW Accoun­tants aan­vaardt geen enkele ver­ant­wo­ordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuis­theid van de aange­bo­den infor­matie in de Personenbelastingcheck.

VBW Accoun­tants lev­ert dien­sten op basis van de door de gebruik­er achterge­lat­en gegevens. Als dien­stver­len­er mak­en wij dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u via de per­so­n­en­be­last­ingcheck achter­laat. VBW Accoun­tants gaat enkel voort op de gegevens die u als gebruik­er aan­lev­ert en kan op geen enkele manier ver­ant­wo­ordelijk geacht wor­den voor schade op welke manier dan ook die ontstaat door het aan­lev­eren van onjuiste of onvolledi­ge informatie.

INTEL­LECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – 

Daar de inhoud en vor­mgev­ing is ontwikkeld door Accoun​ton​.io, kan de inhoud, waaron­der begrepen maar niet beperkt tot de tek­sten, look and feel, gelu­id- en beeld­ma­te­ri­aal, afbeeldin­gen, soft­ware, vor­mgev­ing, merken, logo’s, enige andere infor­matie en data­banken bescher­md zijn door intel­lectuele eigen­dom­srecht­en welke aan ons, onze licen­tiegev­ers en/​of haar part­ners toe­be­horen. Deze inhoud mag uit­slui­tend wor­den gebruikt om van de aange­bo­den dien­sten gebruik te mak­en. Zon­der uit­drukke­lijke vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van ons en onze licen­tiegev­er mag u de inhoud niet voor andere doelein­den aan­wen­den, waaron­der begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudi­gen en/​of open­baar mak­en daar­van dan wel het ver­strekken daar­van aan der­den, al dan niet voor com­mer­ciële doeleinden.

De virtuele assis­tent kan hyper­links, foto’s, video’s, of andere ver­wi­jzin­gen naar (niet-) com­mer­ciële inhoud bevat­ten. Wij dra­gen geen ver­ant­wo­ordelijkheid voor de inhoud van infor­matie van derden.