Zorgvolmacht voor optimale successieplanning

Terug naar het overzicht

We staan er niet alti­jd bij stil, maar het kan u, ons en iedereen overkomen van de ene dag op de andere: een zwaar ongeluk waar­door u in een coma belandt, demen­tie, een zware ziek­te waar­door u zich niet meer kunt ver­plaat­sen,… Op zo’n moment komt een zorgvol­macht echt van pas. Door iemand in uw omgev­ing een zorgvol­macht te geven, kunt u uw nalaten­schap nog fis­caal opti­malis­eren met een schenk­ing, handgift of bankgift. U kunt de begun­stigde van uw lev­ensverzek­er­ing nog wijzi­gen, uw huwelijkscon­tract veran­deren,… U heeft er dus alle belang bij om – voor het te laat is – een zorgvol­macht op te maken.

Vol­macht om ver­mo­gen en goed­eren te beheren

Als u een zorgvol­macht geeft aan iemand, geeft u die per­soon de vol­macht om het beheer van uw ver­mo­gen en goed­eren te behar­ti­gen. Op het ogen­blik dat u wils- of han­del­ing­son­bek­waam wordt, of ervoor: dat kiest u zelf. In veel gevallen kiezen mensen voor hun part­ner of voor hun kinderen als las­theb­ber van de zorgvol­macht. Uit­er­aard moeten er een aan­tal voor­waar­den vervuld zijn om te spreken van een geldige zorgvolmacht.

Last­gev­ingsovereenkomst

Met een last­gev­ingsovereenkomst geeft u een zorgvol­macht aan één las­theb­ber of meerdere las­theb­bers. Zo zijn deze per­so­n­en gevol­machtigd en kri­j­gen ze de bevoegdheid om bepaalde beslissin­gen te nemen of zak­en uit te voeren aan­gaande uw ver­mo­gen en goed­eren. De las­theb­ber van uw zorgvol­macht kan dan bijvoor­beeld de verkoop van uw huis rege­len, uw nalaten­schap in orde bren­gen, uw rekenin­gen betal­en. De las­theb­ber moet alti­jd reken­ing houden met de beperkin­gen, bepalin­gen en instruc­ties die u in de last­gev­ingsovereenkomst heeft opgenomen.

Reg­is­tratie van uw zorgvolmacht

U kunt zelf een zorgvol­macht opstellen: u hoeft daar niet voor langs de vred­erechter. Heel belan­grijk is wel dat u de last­gev­ingsovereenkomst laat reg­istr­eren bij het Cen­traal Reg­is­ter van Last­gev­ingsovereenkom­sten (CRL) voor u wilson­bek­waam wordt. Heeft u dat niet gedaan, dan heeft uw zorgvol­macht geen enkele waarde meer op het ogen­blik dat u wilson­bek­waam wordt. U kunt uw zorgvol­macht lat­en reg­is­teren bij het CRL via de griffie van het vre­degerecht of via uw notaris.

Zorgvol­macht bij de notaris

De meesten lat­en trouwens de zorgvol­macht opstellen door een notaris. Het is immers zo dat voor bepaalde han­delin­gen, zoals een huis verkopen, de last­gev­ing via de notaris moet gebeuren. Daarom is het niet onver­standig om de gehele zorgvol­macht door een notaris te lat­en opmak­en. Vaak zijn er ook ver­schil­lende las­theb­bers, of hebben bepaalde las­theb­bers meer bevoegdhe­den dan anderen (bv. een van de kinderen kan reken­ing betal­en, de andere niet). De notaris bek­ijkt ook de bevoegdhe­den in func­tie van het belang van de last­gev­er. Zo kan de notaris advies geven om bepaalde bevoegdhe­den aan meerdere per­so­n­en toe te ken­nen of aan één bepaalde per­soon om op die manier con­flicten te vermijden.

Wilson­bek­waam wan­neer u het bepaalt

U kunt besluiten om alle bevoegdhe­den aan de las­theb­ber toe te ken­nen op het ogen­blik dat u nog wils­bek­waam bent, maar bijvoor­beeld niet meer zo mobiel. U bepaalt ook zelf wan­neer u als wilson­bek­waam’ mag beschouwd wor­den. Meestal wordt dat ogen­blik goedgekeurd met een ver­slag van een arts die aangeeft dat er sprake is wilson­bek­waamheid. Dan treedt de zorgvol­macht automa­tisch in werk­ing zon­der tussenkomst van een rechter. De las­theb­ber moet wel de vred­erechter inlicht­en over uw wilsonbekwaamheid.

U kunt ook tijdelijk wilson­bek­waam zijn, bv. bij een coma. Het ogen­blik dat u dan terug bij bewustz­i­jn bent en terug bek­waam, eindigt de volmacht.

Zorgvol­macht voor uw successieplanning

Op het moment dat u niet meer wils­bek­waam bent, kunt u geen beslissin­gen meer nemen omtrent uw erfe­nis en nalaten­schap. Heeft u geen zorgvol­macht opgesteld, dan zal een vred­erechter een bewind­vo­erder aanstellen. Deze bewind­vo­erder kan weinig doen inza­ke suc­cessieplan­ning. Heeft u vooraf een las­theb­ber aangesteld, dan kan hij of zij wellicht wel nog sleute­len uw suc­cessieplan­ning. Als u hier­voor duidelijke aan­wi­jzin­gen heeft gegeven in uw zorgvol­macht, kan de las­theb­ber ze uitvoeren.

Deze zak­en kan een las­theb­ber rege­len ten gun­ste van uw successie:

  • schenk­ing van een roerend goed
  • gereg­istreerde handgift
  • gereg­istreerde bankgift
  • begun­stigde lev­ensverzek­er­ing (tak 21 of tak 23 verzek­erin­gen) afkopen of wijzigen
  • huwelijkscon­tact met keuzebeding