Wat betekent een echtscheiding voor mijn bedrijf?

Terug naar het overzicht

28 maart 2023

Wat betekent een echtschei­d­ing voor mijn bedrijf?

U bent zaakvo­erder en loopt privé tegen een schei­d­ing aan? Dat hoeft gelukkig niet het einde van uw onderne­m­ing te betekenen. 

Een schei­d­ing is alti­jd com­plex en pijn­lijk, maar des te meer als u onderne­mer bent. U moet dan immers de con­tin­uïteit van uw zaak zien te garan­deren en tot een vergelijk komen met uw ex-part­ner, die in som­mige gevallen recht heeft op een deel van de koek.

Zo moet er onder andere uit­sluit­sel komen over:

de toekomst van de ex-part­ner in de zaak

het te verde­len vermogen

de regeling rond de opge­bouwde bedri­jf­slei­der­sverzek­er­ing, het VAPZ en andere pensioenpijlers.

Uit­er­aard is er een groot ver­schil in com­plex­iteit tussen een ven­nootschap en een een­man­sza­ak. We bespreken ze hieron­der achtereenvolgens. 

Echtschei­d­ing in geval van een eenmanszaak

In het geval van een een­man­sza­ak is er geen een­duidi­ge werk­wi­jze. Veel hangt af van het hwelijk­s­telsel de onderne­mer gehuwd is (gemeen­schap of schei­d­ing van goed­eren) en de gemaak­te afsprak­en in het huwelijkscon­tract over de toewi­jz­ing van aan­de­len en lid­maatschap­srecht­en. Wie gehuwd is onder een gemeeschapss­telsel, dan vallen de inkom­sten van de een­man­sza­ak onder het gemeen­schap­pelijke ver­mo­gen. In dat geval heeft de ex-part­ner bij schei­d­ing in principe recht op de helft van dat vermogen.

Echtschei­d­ing in geval van een vennootschap

Bij echtgenoten die onder een gemeen­schapss­telsel zijn gehuwd wordt er wet­telijk een splits­ing gemaakt tussen de lid­maatschap­srecht­en op aan­de­len en de ver­mo­genswaarde van die aan­de­len. Het is dus niet omdat de aan­de­len op uw naam staan, dat de ver­mo­genswaarde volledig aan u toekomt. 

Ten­z­ij de onderne­mende echtgenoot bij de opricht­ing van de ven­nootschap eigen gelden heeft inge­bracht ter vol­stort­ing van de aan­de­len die op zijn naam zijn ingeschreven, zal de ver­mo­genswaarde van de aan­de­len toekomen aan de gemeen­schap. Bij schei­d­ing dient men hierover een regeling te tre­f­fen. In principe moet de onderne­mende echtgenoot de helft van de ver­mo­genswaarde van de aan­de­len ver­goe­den aan de andere echtgenoot.

Con­clusie

Vaak vra­gen onderne­mers zich pas bij een echtschei­d­ing af hoe alles juridisch geregeld is tussen de echtgenoten. Men komt dan vaak voor onaan­ge­name ver­rassin­gen te staan. Een bemid­de­laar kan dan helpen om gevoe­lighe­den te ontzenuwen en prak­tis­che en finan­ciële zak­en vlot af te han­de­len. Ook uw accoun­tant kan u hierin trouwens bijstaan.