Uw goed voornemen voor 2023? Stap over op elektronische facturatie

Terug naar het overzicht

12 januari 2023

Uw goed voorne­men voor 2023? Stap over op elek­tro­n­is­che facturatie

Bij een nieuw jaar horen tra­di­tiegetrouw goede voorne­mens. Voor uw onderne­m­ing raden wij voor 2023 een over­stap naar elek­tro­n­is­che fac­turatie aan. U doet er uw accoun­tant, maar vooral uzelf, een groot plezi­er mee. 

Wat is elek­tro­n­is­che facturatie?

Prat­en we over elek­tro­n­isch fac­tur­eren, of e‑invoicing, dan hebben we het niet over fac­turen die u via e‑mail in pdf aan uw klanten bezorgt. Ook al hebben die hun nut bewezen, ze bieden niet alle voorde­len van e‑facturen.

Een e‑factuur is een fac­tu­ur in het xml-bestand­stype en UBL-for­maat. Dat klinkt best tech­nisch, maar het belan­grijk­ste is dat dit type bestanden automa­tisch door de meeste boekhoud­pakket­ten herk­end en ver­w­erkt wor­den met min­i­male manuele inbreng. En dat biedt tal van voordelen.

De voorde­len van e‑facturen

Fac­turen mak­en en ver­s­turen gaat razendsnel

E‑facturatie is 75% goed­kop­er dan fac­tur­eren op papier

Elek­tro­n­is­che fac­turen wor­den sneller betaald 

Menselijke fouten zijn uitgesloten

BONUS: In- en uit­gaande fac­turen wor­den onmid­del­lijk na ont­vangst of verzend­ing inge­boekt, waar­door uw boekhoud­kundi­ge cijfers alti­jd actueel zijn. Uw boekhoud­ing wordt zo een bruik­baar instru­ment om de finan­ciële gezond­heid van uw onderne­m­ing af te leiden. 

Wat hebt u nodig om elek­tro­n­isch te factureren?

De kans is groot dat u van­daag al over de juiste tools beschikt om elek­tro­n­isch te fac­tur­eren. Dit hebt u nodig: 

ERP-pakket of fac­turati­etool
Om een fac­tu­ur in ubl- of xml-for­maat aan te mak­en (bijvoor­beeld Adso­lut Kmo-beheer)

Toe­gang tot het PEP­POL-netwerk
Pep­pol is de inter­na­tionale stan­daard voor het verzen­den, ont­van­gen en ver­w­erken van elek­tro­n­is­che fac­turen. Het ver­s­turen en ont­van­gen zelf doet u via een access point. 

Doc­u­mentver­w­erk­ingstool
Om uw fac­turen in te lezen én te ver­w­erken in de boekhouding.

Wat met de fac­turen van uw leveranciers?

Dig­i­taal werkt het best als het van twee kan­ten komt. Met andere woor­den: uw lever­anciers moeten mee willen. Ont­vangt u van hen nog steev­ast fac­turen op papi­er? Of in pdf via e‑mail? Vraag hen u in de toekomst ook een xml-fac­tu­ur te bezorgen. 

Is dat niet mogelijk? Dan biedt een scan­ner of een scan-app voor de smart­phone een tusseno­ploss­ing. Daarmee dig­i­taliseert u in een han­dom­draai fac­turen en bon­net­jes tot pdf’s.

Meer weten? Vraag raad aan uw accountant!