Tarieven en deadline voor de vennootschapsbijdrage van 2021

Terug naar het overzicht

Tarieven en dead­line voor de ven­nootschaps­bi­j­drage van 2021

De “jaar­lijkse bij­drage ten laste van de ven­nootschap­pen bestemd voor het soci­aal statu­ut der zelf­s­tandi­gen” is een sociale bij­drage die ven­nootschap­pen moeten betal­en ter financier­ing van de pen­sioe­nen en van de ziek­tev­erzek­er­ing van zelf­s­tandi­gen. Wat zijn de tarieven voor 2021?

Wie betaalt?

Jaar­lijks moeten ven­nootschap­pen een bij­drage betal­en die dient om de pen­sioe­nen en de ziek­tev­erzek­er­ing van zelf­s­tandi­gen te financieren. De ven­nootschap haalt daar zelf geen enkel “voordeel” uit.

De bij­drage is ver­schuldigd door alle ven­nootschap­pen die in Bel­gië aan inkom­sten­be­lastin­gen onder­wor­pen zijn, het­z­ij onder de Bel­gis­che ven­nootschaps­be­last­ing, het­z­ij aan de Bel­gis­che belast­ing van niet-inwon­er­s/ven­nootschap­pen.
Zit u in één van die twee sit­u­aties, dan moet de ven­nootschap zich aansluiten bij een soci­aal verzek­er­ings­fonds en op dat ogen­blik is de ven­nootschap in principe de bij­drage verschuldigd.

Hoeveel betal­en?

Er zijn slechts twee tarieven. Of u het hoge of het lage tarief betaalt, hangt af van het bal­ansto­taal.
Het lage tarief bedraagt net zoals vorig jaar 347,50 euro. Het hoge tarief bli­jft ook ongewi­jzigd op 868 euro.

Maar het grens­bedrag van het bal­ansto­taal gaat wel licht­jes omhoog omdat het indexge­bon­den is. Het gaat van 702.954,74 euro naar 706.579,60 euro.

Quid star­tende vennootschappen

Star­tende ven­nootschap­pen zijn de bij­drage dat zelfde jaar nog ver­schuldigd als ze wer­den opgericht vóór 1 april van het bij­drage­jaar. Een ven­nootschap die werd opgericht op 1 april 2021 of daar­na, is de bij­drage dus niet ver­schuldigd in 2021.
De eerste twee jaren van onder­w­er­p­ing is de ven­nootschaps­bi­j­drage in elk geval maar 347,50 euro. Nadi­en hangt de bij­drage af van het bal­ansto­taal van het voor­laat­ste afges­loten boek­jaar. Voor de bij­drage van 2021 kijkt u dus naar het bal­ansto­taal eind 2019.

Noteer nog dat ven­nootschap­pen de eerste drie jaar vanaf de opricht­ing geen bij­drage ver­schuldigd zijn op voor­waarde dat a) het niet gaat om naam­loze ven­nootschap­pen en b) alle man­dataris­sen en een meerder­heid van de werk­ende ven­noten die geen man­dataris zijn, max­i­maal drie jaar zelf­s­tandi­ge waren gedurende de tien jaar onmid­del­lijk vooraf­gaand aan de opricht­ing van de vennootschap.

Voor jaren dat uw ven­nootschap niet actief is, kan u vri­jstelling vra­gen. U moet dan een attest van non-activiteit aan­vra­gen bij de Fed­erale Over­hei­ds­di­enst Finan­ciën, afdel­ing “con­t­role vennootschappen”.

Wan­neer betalen?

De ven­nootschaps­bi­j­drage is in principe ver­schuldigd voor 1 juli van het bij­drage­jaar. Dat werd in 2020 na een wetswi­jzig­ing één­ma­lig uit­gesteld tot 31 okto­ber 2020 (en tot 31 decem­ber 2020 wer­den geen ver­hogin­gen aan­gerek­end wegens laat­ti­jdi­ge betal­ing).
Ook voor 2021 komt er een dergelijk uit­s­tel. Het par­lement heeft intussen een wet goedgekeurd die de dead­line ver­schuift naar 31 decem­ber 2021.