Straight loan, kaskrediet of krediet op afbetaling? Wat is het voordeligst?

Terug naar het overzicht

04 juni 2019

Lenen, hoe doe je dat het inter­es­santste? Er zijn ver­schil­lende soorten lenin­gen voor ver­schil­lende soorten doe­len. In dit artikel leggen we u de ver­schillen uit.

Wat is een straight loan?

Een straight loan, ook wel kredi­et vaste voorschot­ten of voorschot op vaste ter­mi­jn genoemd, is een kredi­et op korte ter­mi­jn. Op het moment dat u deze lening afs­luit spreekt u het bedrag, de loop­ti­jd en de inter­estvoet af met uw finan­ciële instelling. Dit type kredi­et kan afges­loten wor­den voor 1 dag tot enkele maan­den, maar de max­i­mum ter­mi­jn bedraagt een jaar. Aangezien u een straight loan niet kunt ver­len­gen moet u op de ver­valdag kiezen: ofwel betaalt u de lening terug, ofwel vraagt u een nieuwe straight loan aan. Uit­er­aard moet u zich dan wel schikken naar de mark­tvoor­waar­den van dat moment.

Kaskredi­et of kredi­et in rekening-courant

Een kaskredi­et is ook een kredi­et op korte ter­mi­jn, meestal van onbepaalde duur. Net zoals bij een straight loan gebruikt u een kaskredi­et om tijdelijke liq­uiditeit­steko­rten het hoofd te bieden. Dit kan zijn onder de vorm van een echte kredi­etopen­ing of een toestem­ming van de bank om uw zichtreken­ing te over­schri­j­den. De inter­esten wor­den berek­end per dag op de kredi­etom­loop en bestaan uit de basis­rente met daar­bovenop een marge.

Is een straight loan goed­kop­er dan een kaskrediet?

Meestal komt een straight loan u goed­kop­er uit. Op dit moment varieert de rente tussen 1,5% à 2,5%. Een kaskredi­et kost u algauw 10% of meer. Nadeel van een straight loan: u moet het bedrag vooraf bepalen ter­wi­jl u dat bij een kaskredi­et niet moet doen. Een ander mogelijk nadeel is dat de bank zon­der reden en om het even wan­neer kan beslis­sen om uw straight loan op te zeggen. Alhoewel er dan een opzeg­pe­ri­ode van 1 tot 3 maan­den geldt wordt het toch meteen een pak moeil­ijk­er om een nieuw kredi­et te onderhandelen.

Waar kiest u het best voor?

Wis­selt uw kredi­et­be­hoefte regel­matig? Dan is een straight loan de beste optie voor u. De beperk­te kosten vor­men immers een sterk voordeel. Als u nu gebruik maakt van een kaskredi­et kunt u best even bespreken dan met uw bank of u dit niet beter omzet naar een straight loan.

Of toch een kredi­et op afbetaling?

Als u per­ma­nent gebruik maakt van een straight loan of een kaskredi­et, is het wellicht inter­es­san­ter om over te stap­pen naar een derde type kredi­et: het kredi­et op afbe­tal­ing. Dan kiest u voor een vaste rentevoet en een vaste (meestal lan­gere) loop­ti­jd. En nog een belan­grijk ver­schil: uw bank kan dit type kredi­et niet zomaar opzeggen.

Rente-evo­lu­tie?

His­torisch gezien hebben de rentevoeten nog nooit zo laag ges­taan. Op dit moment kunt u een kredi­et op afbe­tal­ing afs­luiten tegen min­der dan 3%. Een straight loan is nog goed­kop­er. De meeste spe­cial­is­ten gaan er van uit dat de rente nog enige tijd laag zal bli­jven. Het is dus een ideaal moment om met de bank over uw krediet(en) te spreken.