Nieuwe tarieven 2023 voor het neerleggen van de jaarrekening

Terug naar het overzicht

10 januari 2023

Nieuwe tarieven 2023 voor het neer­leggen van de jaarrekening

U betaalt dit jaar iets meer voor de neer­leg­ging van uw jaar­reken­ing. Dat is het gevolg van een jaar­lijkse indexering.

Het neer­leggen van de jaar­reken­ing is voor elke ven­nootschap een belan­grijk jaar­lijks agen­da­punt. Als zaakvo­erder moet u de jaar­reken­ing neer­leggen bin­nen de zeven maan­den na de afs­luit­ing van het boek­jaar en bin­nen de der­tig dagen na de goed­keur­ing door de algemene vergadering.

Voor deze open­baar­mak­ing wordt een spec­i­fiek tarief aan­gerek­end. Dit tarief is samengesteld uit de open­baar­mak­ingskosten voor het verza­me­len en pub­liceren van de doc­u­menten door de Nationale Bank van Bel­gië (NBB) én uit een bij­drage in de werk­ingskosten van de Com­missie voor Boekhoud­kundi­ge Nor­men (CBN).

Tarieven neer­leg­ging

Als gevolg van een jaar­lijkse index­ering betaalt u sinds 1 jan­u­ari 2023 iets meer voor deze taak. In het Bel­gisch Staats­blad van 8 decem­ber 2022 maak­te de NBB de vol­gende nieuwe bedra­gen bekend:

neer­leg­ging via het inter­net in de vorm van een gestruc­tureerd databe­stand (XBRL):
* volledig mod­el jaar­reken­ing: 356 euro (bedrag 2022: 317,10 euro)
* verko­rt mod­el jaar­reken­ing: 81,40 euro (bedrag 2022: 72,50 euro)
* micro­mod­el jaar­reken­ing: 60,20 euro (bedrag 2022: 53,60 euro)

neer­leg­ging via het inter­net van een PDF-bestand:
* volledig mod­el jaar­reken­ing: 422,50 euro (bedrag 2022: 376,40 euro)* verko­rt mod­el jaar­reken­ing: 147,80 euro (bedrag 2022: 131,60 euro)
* micro­mod­el jaar­reken­ing: 126,70 euro (bedrag 2022: 112,90 euro)

Voor neergelegde stukken, afzon­der­lijk van de jaar­reken­ing of gecon­solideerde jaar­reken­ing, en voor een ver­be­ter­de jaar­reken­ing betaalt u vanaf nu 81,40 euro. In geval van het micro­mod­el is dat 51,80 euro. In 2022 bedroe­gen deze bedra­gen respec­tievelijk 72,50 euro en 46,10 euro.