Nieuwe mogelijkheid om u te identificeren op een overheidswebsite

Terug naar het overzicht

19 december 2022

Nieuwe mogelijkheid om u te iden­ti­fi­ceren op een overheidswebsite

Ook voor over­hei­d­sza­k­en moet u niet meer lang aan­schuiv­en aan een loket. De meeste fed­erale en gewest­elijke over­he­den hebben hand­i­ge web­sites waar u – mits cor­recte iden­ti­fi­catie – al uw over­hei­d­sza­k­en kan afhan­de­len. Maar hoe iden­ti­ficeert u zich eigen­lijk bij de overheid?

Vier mogelijkhe­den

Indi­en u uw zak­en wil rege­len op een offi­ciële web­site van de over­heid, moet u zich cor­rect kun­nen iden­ti­fi­ceren. Een type­voor­beeld van zo’n offi­cieel plat­form is de eBox, uw dig­i­tale brieven­bus voor over­hei­ds­doc­u­menten. Als u op eBox gaat, moet u zich iden­ti­fi­ceren. Daar zijn 4 mogelijkhe­den voor.

De eerste mogelijkheid is met uw eID-kaart. U heeft dan een kaartlez­er nodig (en de soft­ware daar­voor op uw pc) en uw pin-code. 

De tweede manier om u te iden­ti­fi­ceren, is met een token. Dat is een code die u ont­vangt op het ogen­blik dat u inlogt. U geeft uw user-id en wacht­wo­ord in en even lat­er kri­jgt u een code, via sms, e‑mail (naarge­lang wat u aan­duid­de bij reg­is­tratie). U beves­tigt met die code en kri­jgt zo toe­gang tot – in ons voor­beeld – uw eBox.

De derde manier is met een user-id en een wacht­wo­ord, zoals u ook moet inloggen op som­mige com­mer­ciële web­sites, maar die manier komt niet zo vaak voor bij overheidsdiensten.

En ten slotte is er een dubbele authen­tifi­catiemogelijkheid via de smartphone.

Met smart­phone – mogelijkheid 1

Als u regel­matig op offi­ciële web­sites gaat, kent u zek­er itsme®.
Itsme® werkt in grote lij­nen als volgt:

U installeert de app op uw smartphone.

U kop­pelt uw iden­titeit aan uw tele­foon­num­mer via uw eID of bankkaart.

Als u inlogt geeft u aan op welk tele­foon­num­mer u zich kan identificeren.

Op het toes­tel met dat num­mer kan u dan uw code van 5 cijfers ingeven.

Itsme® bestaat sinds 2017 en is onder­tussen wijd­ver­spreid als dé sleu­tel voor dig­i­tale over­hei­ds­di­en­sten. Maar ook privébedri­jven die zek­er willen zijn met wie ze een con­tract afs­luiten (denken we maar aan banken), kun­nen een beves­tig­ing van uw iden­titeit vra­gen via deze applicatie.

Met smart­phone – mogelijkheid 2

Sinds 8 novem­ber kan u een nieuwe dig­i­tale authen­tifi­catiesleu­tel voor uw smart­phone installeren om u aan te melden op de appli­caties van de over­heid: myID​.be®. De appli­catie werd ontwikkeld door een privébedri­jf en werd onder­tussen erk­end door de FOD Beleid en Onder­s­te­un­ing (BOSA).

myID​.be® werkt licht­jes anders dan itsme®:

U installeert de app en opent de web­site www​.myID​.be.

Met uw eID (met kaartlez­er) kop­pelt u uw iden­titeit aan de QR-code die op myID​.be® ver­schi­jnt, waar­na u deze QR-code inscant met de app op de smart­phone. Uw iden­titeit is nu gekop­peld aan uw smart­phone (dus niet aan het telefoonnummer).

Om beveiligde pagina’s te ope­nen, scant u met de app de QR-code die op de betrokken pag­i­na komt en beves­tigt u op de smart­phone uw iden­titeit met uw code (5 cijfers).

Als onderne­mer kan u bei­de appli­caties ook installeren op uw web­site, hoewel voor zuiver com­mer­ciële trans­ac­ties een reg­is­tratie van de klant met instal­latie van één of meer betaalap­pli­caties meestal volstaat.