Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022

Terug naar het overzicht

25 mei 2022

Nieuw in de aangifte PB voor aanslag­jaar 2022

Wel­dra is het zover: de jaar­lijkse nationale invu­loe­fen­ing. Hoewel veel posten al vooraf inge­vuld zijn, bli­jft het toch een moeil­ijke opdracht. Fis­cale regelin­gen wor­den afgeschaft, maar bli­jven door­lopen voor het verleden; er komen nieuwighe­den bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Vak II. Per­soon­lijke gegevens en gezinslasten

Voor per­so­n­en ten laste kri­jgt u een toes­lag op uw belast­ingvri­je som. Per­so­n­en ten laste zijn niet alleen de kinderen. Ook ascen­den­ten (oud­ers, grootoud­ers) en zijver­wan­ten kun­nen per­so­n­en ten laste zijn.

Voor een gehand­i­capte’ ascen­dent of zijver­want wordt de toes­lag ver­dubbeld.
In 2020 werd de toes­lag ver­hoogd, maar wordt die nog enkel toeges­taan als de ascen­dent of zijver­want zorg­be­ho­evend’ is. Dat betekent dat de graad van zel­fredza­amheid’ van die per­soon ten min­ste 9 pun­ten moet bedra­gen. De nieuwe voor­waarde geldt vanaf aanslag­jaar 2022 en reflecteert zich dus nu voor het eerst in de aangifte. 

Maar er is een over­gangsregeling waar­bij in de oude regeling (niet zorg­be­ho­evend, maar wel gehand­i­capt) het oude (lagere) bedrag van toepass­ing bli­jft. Het komt er dus op aan de juiste vak­jes in te vullen in de aangifte.

Vak III. Inkom­sten van onroerende goederen

Een héél belan­grijke nieuwigheid is de aangifteplicht voor de inkom­sten uit buiten­landse onroerende goed­eren. De inkom­sten van buiten­landse oor­sprong moeten vanaf nu in dezelfde rubriek wor­den inge­vuld als de inkom­sten van Bel­gis­che oorsprong.

In een tweede deel van dat vak moet u apart nog gegevens ver­melden met betrekking tot som­mige inkom­sten van buiten­landse onroerende goed­eren. Die bijkomende gegevens zijn belan­grijk, omdat ze ervoor zor­gen dat u eventueel een vri­jstelling kan geni­eten voor de betrokken inkomsten.

Vak IV. Wed­den, lonen, vervangingsinkomsten,…

Vak IV bevat een nieuwe code voor de zoge­naamde relance-uren (dus de vri­jwillige overuren bovenop het gewone con­tin­gent van 100 vri­jwillige overuren). Het valt te verwacht­en dat die gegevens vooraf inge­vuld zijn.

Zelf­s­tandi­gen die tussen 1 okto­ber 2020 en 30 april 2021 in het kad­er van bepaalde tijdelijke maa­trege­len n.a.v. de coro­nacri­sis min­stens zes maan­delijkse finan­ciële uitk­erin­gen in het kad­er van het over­brug­gingsrecht hebben genoten, hebben recht op een een­ma­lige pre­mie van 598,81 euro (bru­to). Die pre­mie moeten zij aangeven bij de ver­vang­ingsinkom­sten in vak IV – en dus niet in deel 2 van de aangifte bij de win­sten en baten!

Voor de meeste buiten­landse inkom­sten geldt een belast­ingver­min­der­ing. In principe is dat een vri­jstelling met pro­gressievoor­be­houd (als er een ver­drag is), of een 50%-vrijstelling (als er geen ver­drag is). Uit­zon­der­lijk kan de vri­jstelling ook volledig zijn. Het gaat con­creet om inkom­sten uit een ver­drags­land die in Bel­gië afzon­der­lijk belast­baar zouden zijn, maar die kracht­ens het toepas­selijke dubbel­be­last­ingver­drag híer moeten wor­den vri­jgesteld. In dat geval geldt er een vri­jstelling zon­der pro­gressievoor­be­houd en dat wordt gere­aliseerd door de inkom­sten aan te geven bij de inkom­sten waar­voor ‘de afzon­der­lijke belast­ing tegen de aanslagvoet van 0 %’ geldt.

Vak X. Belastingverminderingen

Ook in het vak belast­ingver­min­derin­gen noteren we enkele wijzigin­gen.
Zo is er een nieuwe rubriek voorzien voor uit­gaven met betrekking tot de instal­latie van een vast laad­sta­tion voor elek­trische wagens in, of bij de won­ing. Wie snel besliste, kon in 2021 nog zo’n instal­latie lat­en installeren. Dateert de fac­tu­ur van 2021, dan kan u een belast­ingver­min­der­ing van 45% genieten.

Verder werd er een rubriek ingevo­erd voor ver­hu­ur­ders die naar aan­lei­d­ing van Covid-19 hun huur­der in 2021 vri­jwillig kwi­jtscheld­ing ver­leen­den van de huur­pri­js en huur­vo­orde­len voor een aan­tal maan­den. Er zijn 2 series codes, want de maa­tregel liep eerst van maart tot mei 2021, maar werd nadi­en ver­lengd van juni tot sep­tem­ber, onder andere voorwaarden.

Veel codes

De nieuw­ste aangifte bevat opnieuw meer codes dan de vorige: 44 méér om pre­cies te zijn. Een aangifte bevat nu meer dan 830 codes. Gelukkig zijn heel wat van die codes vooraf inge­vuld, maar het zijn pre­cies de codes waar u een keuze moet mak­en of zelf beperkin­gen moeten bereke­nen, waar de belast­ing­plichtige aan zijn lot wordt overge­lat­en. Een sim­pel­er aangifte kan alleen maar door de zoge­naamde ‘fis­cale koter­i­jen’ af te schaf­fen, maar zo’n vereen­voudig­ing zal alti­jd win­naars en ver­liez­ers kennen.