Minimumloon voor bedrijfsleider: voorwaarde verlaagde vennootschapsbelasting

Terug naar het overzicht

De nieuwe ven­nootschap­swet­gev­ing heeft ervoor gezorgd dat u vanaf begin dit jaar kunt geni­eten van een ver­laagde ven­nootschaps­be­last­ing van 20,4%. Voor­waarde is wel dat u min­i­mum 45.000 euro loon uit­be­taalt aan één van uw bedri­jf­slei­ders. En dat u vol­doet aan de cri­te­ria van een kleine ven­nootschap:

  • een gemid­deld per­son­eels­be­stand van max. 50 over het jaar
  • een max­i­mum jaaromzet van 9 miljoen euro (ex. btw)
  • bal­ansto­taal van max­i­mum 4,5 miljoen euro

Min­i­mum­loon van 45.000 euro

Wilt u geni­eten van de ver­laagde ven­nootschaps­be­last­ing, dan bent u dus ver­plicht aan uzelf of een andere bedri­jf­slei­der een min­i­mum­loon van 45.000 euro uit te betal­en. In die min­i­mum­drem­pel van 45.000 euro loon zit­ten vol­gende zak­en vervat:

  • het loon
  • voorde­len alle aard
  • huurver­goedin­gen die als loon beschouwd wor­den (door de ven­nootschap uit­be­taald aan de bedrijfsleider)

Betaalt u dat min­i­mum­loon niet uit aan een bedri­jf­slei­der, dan heeft u geen recht op de ver­laagde ven­nootschaps­be­last­ing. Dan betaalt u het (eve­neens ver­laagde) gewone basisven­nootschap­starief van 29,58% (tot 100.000 euro belast­bare winst).

Bij­zon­dere belastin­gaanslag van 5,1%

U betaalt ook een bij­zon­dere belastin­gaanslag van 5,1% (10% vanaf 2021 omdat de cri­sis­bi­j­drage dan afgeschaft is) op het ver­schil tussen het werke­lijke jaar­loon en de wet­telijk vooropgestelde 45.000 euro. U kunt deze regel ontwijken als het belast­baar inkomen of de belast­bare winst lager is dan 45.000 euro én het loon van de bedri­jf­slei­ders min­stens gelijk is aan de behaalde winst van de ven­nootschap. Belast­bare winst is het bedri­jf­s­re­sul­taat na aftrek van de lonen.

Natu­urlijk persoon

Voor­waarde is ook dat het loon moet uit­be­taald wor­den aan een bedri­jf­slei­der die een natu­urlijk per­soon is.

Starters vri­jgesteld

Moet u toch een bij­zon­dere aanslag betal­en? Dan kunt u die aftrekken als beroep­skost. Starters hoeven ook geen bij­zon­dere aanslag te betal­en tij­dens de eerste vier boekjaren.

Bent u bedri­jf­slei­der van meerdere ver­bon­den ven­nootschap­pen? Dan ligt de drem­pel van de min­i­male bezoldig­ing op 75.000 euro. Enkel die ven­nootschap met de hoog­ste belast­bare winst betaalt dan de bij­zon­dere aanslag.

Voor­beeld

Bvba Y heeft dit jaar 40 000 euro winst behaald. Aan de bedri­jf­slei­der werd 40 000 euro loon gegeven. Samen dus 80 000 euro. Het min­i­mum­loon om niet het basis­tarief van 29,58% te moeten betal­en is dus 40 000 euro (80 000 gedeeld door 2). Het loon is pre­cies het­zelfde als de belast­bare winst van 40 000 euro. Net genoeg dus.