Laat u niet verrassen door deadlines: wat zijn de belangrijkste datums in de fiscale jaarkalender 2023?

Terug naar het overzicht

15 januari 2023

Laat u niet ver­rassen door dead­lines: wat zijn de belan­grijk­ste datums in de fis­cale jaarkalen­der 2023?

Als onderne­mer of cijfer­beroeper loopt uw agen­da snel vol met diverse afsprak­en en dead­lines. De datums van de fis­cale jaarkalen­der mar­keert u het best in fluo, zodat u steeds in orde bent met onder meer vooraf­be­talin­gen en aangiftes. Op die manier voorkomt u verve­lende boetes.

Let op, want bedri­jven of zelf­s­tandi­gen die hun btw-aangifte niet of laat­ti­jdig indi­enen ont­van­gen vanaf 2024 een voors­tel van ver­van­gende aangifte. Zij moeten, met andere woor­den, extra belastin­gen betalen.

Laat u dus niet ver­rassen door fis­cale dead­lines. Met welke datums moet u tij­dens het eerste kwartaal van 2023 reken­ing houden?

Jan­u­ari 2023

5 jan­u­ari: RSZ

13 jan­u­ari: bedrijfsvoorheffing

20 jan­u­ari: btw

31 jan­u­ari: RSZ-afrekening

Feb­ru­ari 2023

3 feb­ru­ari: RSZ

15 feb­ru­ari: bedrijfsvoorheffing

20 feb­ru­ari: btw

28 feb­ru­ari: fich­es 281.10 en 20

Maart 2023

3 maart: RSZ

15 maart: bedrijfsvoorheffing

20 maart: btw

31 maart: btw-listing

Down­load de fis­cale jaarkalen­der 2023

Benieuwd naar de belan­grijk­ste dead­lines tij­dens de andere kwartal­en van dit jaar? Down­load hier de volledi­ge fis­cale jaarkalen­der 2023.