Laadpalen: eerste wijziging aan nieuwe wetgeving

Terug naar het overzicht

21 juni 2022

Laad­palen: eerste wijzig­ing aan nieuwe wetgeving

De komende jaren veran­dert er heel wat op het vlak van de aftrek­baarheid van de beroep­skosten van voer­tu­igen. Wagens die op een fos­siele brand­stof rij­den, ver­liezen de aftrek als beroep­skosten. Elek­trische wagens bli­jven wel fis­caal aftrek­baar. Om de omscha­kel­ing aan te moedi­gen, werkt de wet­gev­er met wor­tel en stok, maar een nakende wetswi­jzig­ing maakt de wor­tel al wat kleiner.

Aftrek

De aftrek van bedri­jf­swa­gens (loon­wa­gens, maar ook andere per­so­n­en­vo­er­tu­igen) wordt de komende jaren grondig her­vor­md. Voor per­so­n­en­wa­gens op fos­siele brand­stof wordt de aftrek vanaf 2026 afgeschaft. Vanaf 2026 zullen enkel 100%-elektrische wagens nog enige aftrek geni­eten, maar ook die zal in de loop van de jaren langza­am dalen om in 2032 (voor­lop­ig?) te eindi­gen op 67,5%.

Voor per­so­n­en­vo­er­tu­igen op fos­siele brand­stof die in de peri­ode vóór 2026 wor­den aangekocht, geldt een over­gangsregeling, waar­door de aftrek op nul komt vanaf 2028.

Voor hybride per­so­n­en­wa­gens geldt een over­gangsregeling die licht­jes afwijkt, maar voor de hybride wagens die aangekocht wor­den vanaf 2026 is de aftrek ook nul.

Die regels gelden niet voor motoren (moto’s) of lichte vracht­wa­gens (camionettes), omdat het aan­bod aan elek­trische voer­tu­igen op dat vlak nog te beperkt is.

Laad­palen

Een elek­trische wagen is duur­der in aankoop dan een klassiek diesel- of ben­zinevo­er­tu­ig. Boven­di­en heeft u voor een elek­trische wagen een laad­paal nodig. Elek­trische wagens kun­nen ook opge­laden wor­den aan een klassiek stop­con­tact, maar het ver­mo­gen van zo’n stop­con­tact is vaak te laag om het voer­tu­ig bin­nen een aan­vaard­bare tijd weer op te laden (7 à 8 uur per 100 km). Een aparte instal­latie is dus aangeraden.

Om de instal­latie van de laad­palen haal­baar te mak­en, voorzag de wet­gev­er in de wet waarin hij de aftrek als beroep­skosten afschafte, dat er voor par­ti­c­ulieren een belast­ingver­min­der­ing zou komen voor de instal­latie van een laadpaal.

Voor beroeps­matig gebruik­te laad­palen (laad­palen die u beschik­baar stelt aan uw per­son­eel, aan uw klanten of aan der­den, voorzi­et die wet in een ver­hoogde aftrek.

Par­ti­c­ulieren (eige­naars of huur­ders) die een laad­paal installeren tussen 1 sep­tem­ber 2021 en 31 augus­tus 2024 kri­j­gen een belast­ingver­min­der­ing. Bij instal­latie van de laad­paal tussen 1 sep­tem­ber 2021 en 31 decem­ber 2022 bedraagt de belast­ingver­min­der­ing 45%. Van 1 jan­u­ari 2023 tot 31 decem­ber 2023 nog slechts 30% en ten slotte nog 15% in geval van instal­latie tussen 1 jan­u­ari 2024 en 31 augus­tus 2024. Het bedrag van de belast­ingver­min­der­ing is beperkt tot 1.500 euro per laad­paal en per belast­ing­plichtige (niet geïn­dex­eerd bedrag).

Bedri­jven — ven­nootschap­pen en zelf­s­tandi­gen of vri­je beroepers — kri­j­gen geen belast­ingver­min­der­ing, maar een ver­hoogde koste­naftrek. Die aftrek bedraagt 200% voor aankopen tussen 1 sep­tem­ber 2021 en 31 decem­ber 2022, en 150% voor aankopen tussen 1 jan­u­ari 2023 en 31 augus­tus 2024.
Belan­grijke voor­waarde: het laad­sta­tion moet vrij toe­ganke­lijk zijn voor iedereen!

Invester­ingsaftrek

In antwo­ord op een par­lemen­taire vraag van eind 2021 stelde de min­is­ter dat deze ver­hoogde koste­naftrek in principe gecom­bi­neerd kan wor­den met de invester­ingsaftrek. Die bedraagt tot eind 2022 nog 25% (in het kad­er van de relance na de coro­nacri­sis), maar na 2022 kan er voor dit soort van investerin­gen ook een beroep gedaan wor­den op de ver­hoogde invester­ingsaftrek voor zoge­naamde milieu­vrien­delijke investerin­gen.
Dat was op zich ver­rassend, omdat de invester­ingsaftrek in principe enkel mogelijk is als het gebruik van de invester­ing niet wordt overge­dra­gen aan der­den en als het gebruik van de invester­ing 100% beroeps­matig is. Maar voor de ver­hoogde koste­naftrek is één van de voor­waar­den juist dat de laad­paal pub­liek toe­ganke­lijk móet zijn. De min­is­ter vond dat in zijn antwo­ord geen prob­leem en hij beves­tigde dat de invester­ingsaftrek kan togepast wor­den voor laadpalen.

Nieuw wet­son­twerp

In de loop van april keurde de min­is­ter­raad echter een nieuw ontwerp van wet goed dat de laad­palen nu toch uit­drukke­lijk zou uit­sluiten van de invester­ingsaftrek als ze recht geven op een ver­hoogde koste­naftrek. Bedri­jven die een laad­paal installeren, uit­slui­tend voor hun eigen voer­tu­igen, zouden het recht op invester­ingsaftrek behouden. Maar als de ver­hoogde aftrek van toepass­ing is, is er geen invester­ingsaftrek mogelijk.

Het is niet duidelijk of een invester­ingsaftrek mogelijk is als de laad­paal ook gebruikt mag wor­den door het per­son­eel, het­z­ij voor hun privé-wagen, het­z­ij voor de salariswa­gen. Dat zal moeten blijken uit de uitein­delijke tekst.

Kleinere wor­tel, maar wel wat langer

In het wet­son­twerp, dat bij het redi­geren van dit artikel nog niet was neergelegd bij het Par­lement, wordt ook voorzien dat het aftrekper­cent­age van 200% niet tot eind 2022, maar tot 31 maart 2023 zou gelden. Blijk­baar ondervin­den heel wat instal­la­teurs aan­lev­er­ing­sprob­le­men, zodat veel onderne­mers al in april 2022 te horen kre­gen dat een instal­latie in 2022 niet meer mogelijk zou zijn.

Over een ver­leng­ing van de totale duur­tijd — dus tot na 31 augus­tus 2024 — wordt er voor­lop­ig niet gesproken. 

Maar zoals ook dit wet­son­twerp duidelijk maakt, is een ter­mi­jn van 2 jaar in de fis­cale wet­gev­ing een eeuwigheid en kan er intussen­ti­jd veel veranderen!