Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022: op welk percentage heeft u recht?

Terug naar het overzicht

Invester­ingsaftrek voor aanslag­jaar 2022: op welk per­cent­age heeft u recht?

Eind 2020 ver­hoogde de wet­gev­er het stan­daard­tarief van de invester­ingsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste acti­va die wor­den verkre­gen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 decem­ber 2022. Daar­door ligt het stan­daard­tarief hoger dan het “ver­hoogde tarief”. Welk tarief is dan toepasselijk?

Het overzicht van de tarieven van de invester­ingsaftrek is ingewikkelder dan ooit. En dat heeft te mak­en met de pan­demie. Om investerin­gen aan te moedi­gen, besliste de regering mid­den 2020, om de invester­ingsaftrek op te trekken naar 25% voor investerin­gen verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 tot het einde van het jaar. Voor de peri­ode tot 11 maart 2020 bedroeg het stan­daard­tarief 8%. Eind decem­ber ver­lengde ze die maa­tregel tot eind 2022.

Naast het stan­daard­tarief zijn er nog aller­lei bij­zon­dere tarieven. Bijvoor­beeld dig­i­tale investerin­gen of investerin­gen in beveilig­ing geni­eten van een invester­ingsaftrek van resp. 13,5% en 20,5%. Dat is gun­stiger dan 8% … maar min­der dan 25%.
De admin­is­tratie heeft lat­en weten dat u voor die “bij­zon­dere” investerin­gen met een “bij­zon­der tarief” toch het stan­daard­tarief mag toepassen.

Wat betekent dat nu voor de invester­ingsaftrek voor investerin­gen gedaan tij­dens het belast­baar tijd­perk ver­bon­den aan aanslag­jaar 2022?

Een­ma­lige aftrek — Natu­urlijke personen

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2022 vallen maar die nog verkre­gen wer­den of tot stand gebracht van 1 jan­u­ari 2020 tot 11 maart 2020:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 13,5%

dig­i­tale investerin­gen op voor­waarde dat de natu­urlijke per­soon kwal­i­ficeert als kmo onder het WVV: 13,5%

investerin­gen in beveilig­ing: 20,5%

andere investerin­gen: 8%

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2022 vallen en die verkre­gen wer­den of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 zijn de tarieven als volgt:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 25%

dig­i­tale investerin­gen op voor­waarde dat de natu­urlijke per­soon kwal­i­ficeert als kmo onder het WVV25%

investerin­gen in beveilig­ing: 25%

andere investerin­gen: 25%

Een­ma­lige aftrek — Alle ven­nootschap­pen (ongeacht hun omvang)

Ven­nootschap­pen geni­eten van de vol­gende investeringsaftrekken:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen verkre­gen: 13,5%

investerin­gen tot aan­moedig­ing van het herge­bruik van ver­pakkin­gen van dranken en nijver­hei­d­spro­ducten: 3%

Ven­nootschap­pen die hebben gekozen voor het belast­ingkredi­et voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, mogen dit niet com­bineren met de invester­ingsaftrek voor octrooien en voor milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing. De ven­nootschap moet dus het ene of het andere kiezen.

Een­ma­lige aftrek — Kmo’s

Bovenop de invester­ingsaftrek hier­boven kun­nen ven­nootschap­pen die kwal­i­fi­ceren als kmo vol­gens de nor­men van het WVV ook nog geni­eten van de vol­gende aftrekken:

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2022 vallen maar die nog verkre­gen wer­den of tot stand gebracht van 1 jan­u­ari 2020 tot 11 maart 2020:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen en rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 13,5%

dig­i­tale investerin­gen: 13,5%

investerin­gen in beveilig­ing: 20,5%

alle andere investerin­gen: 8%

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2022 vallen en die verkre­gen wer­den of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 zijn de tarieven:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen en rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 25%

dig­i­tale investerin­gen: 25%

investerin­gen in beveilig­ing: 25%

alle andere investerin­gen: 25%

Een­ma­lige aftrek — Ven­nootschap­pen die uit­slui­tend winst uit zeescheep­vaart verkrijgen

Deze ven­nootschap­pen geni­eten een invester­ingsaftrek van 30% op investerin­gen in zeeschepen.

Gesprei­de aftrek

Als u (natu­urlijk per­soon) op de eerste dag van het belast­baar tijd­perk ver­bon­den aan aanslag­jaar 2022 (als u uw boekhoud­ing voert per kalen­der­jaar is dat 1 jan­u­ari 2021) min­der dan 20 werkne­mers tew­erk­stelt, dan kan u er voor kiezen om de invester­ingsaftrek voor investerin­gen in dat belast­baar tijd­perk te sprei­den over de afschri­jv­ingspe­ri­ode van die acti­va. Als u daar­voor kiest, dan is de invester­ingsaftrek voor die acti­va gelijk aan 10,5% van de afschri­jvin­gen die voor elk belast­baar tijd­perk van die peri­ode wor­den aangenomen.

De gesprei­de aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschri­jvin­gen op milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing die tij­dens het belast­baar tijd­perk zijn verkre­gen of tot stand gebracht. Dit geldt zow­el voor natu­urlijke per­so­n­en als voor ven­nootschap­pen.
Deze tarieven bli­jven dus dezelfde als de voor­gaande jaren.

Aan­vraag attesten

Een attest voor milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing kunt u, naarge­lang de plaats van de invester­ing, aan­vra­gen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Over­heid, Departe­ment Omgev­ing — Afdel­ing Part­ner­schap­pen met besturen en maatschap­pij, Graaf de Fer­raris-gebouw, Kon­ing Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brus­sel, tel. 0492 22 58 11 (nieuw), e‑mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen

Het Waals Gewest: Ser­vice Pub­lic de Wal­lonie, Direc­tion générale opéra­tionnelle Agri­cul­ture, Ressources naturelles et Envi­ron­nement, Chaussée de Lou­vain 14, 5000 Namur, tel. 08164.94.70 of 08164.96.97, e‑mail : jonas.​nunesdecarvalho@​spw.​wallonie.​be www​.envi​ron​nement​.wal​lonie​.be

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest: Leefm­i­lieu Brus­sel, Thurn & Taxis-site, Haven­laan 86/C3000, 1000 Brus­sel, tel. 02775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Een attest voor energiebe­sparende investerin­gen kunt u, naarge­lang de plaats van de invester­ing, aan­vra­gen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Graaf de Fer­raris-gebouw, Kon­ing Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brus­sel, tel. 02553.46.00, e‑mail: investeringsaftrek.​veka@​vlaanderen.​be, www​.energies​paren​.be

Het Waals Gewest: Ser­vice Pub­lic de Wal­lonie, Direc­tion générale opéra­tionnelle Amé­nage­ment du Ter­ri­toire, Loge­ment, Pat­ri­moine et Energie, Départe­ment de l’En­ergie et du Bâti­ment durable, Rue des Brigades d’Ir­lande 1, 5100 Jambes, tel. 08133.25.44.of 08148.63.11, e‑mail : energie@​spw.​wallonie.​be, www​.energie​.wal​lonie​.be

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest: Leefm­i­lieu Brus­sel, Thurn & Taxis-site, Haven­laan 86/C3000, 1000 Brus­sel, tel. 02775.75.75, www.leefmilieu.brussels