Investeringsaftrek 2022: op welk percentage heeft u recht ?

Terug naar het overzicht

24 juni 2022

Invester­ingsaftrek 2022: op welk per­cent­age heeft u recht ?

Eind 2020 ver­hoogde de wet­gev­er het stan­daard­tarief van de invester­ingsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste acti­va die wor­den verkre­gen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 decem­ber 2022. Daar­door ligt het stan­daard­tarief hoger dan het ‘ver­hoogde tarief’. Welk tarief is toepas­selijk voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2023 vallen ?

Om de economie na de pan­demie wat adem­ruimte te geven, besliste de regering om het stan­daard­tarief van de invester­ingsaftrek voor investerin­gen in vaste acti­va verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 tot 31 decem­ber 2022 op te trekken naar 25%. Er bestaat wel een ver­hoogde invester­ingsaftrek voor onder meer dig­i­tale investerin­gen en investerin­gen in beveilig­ing, maar dat ver­hoogd tarief ligt momenteel lager dan het stan­daard­tarief. Van de fis­cus mag u voor die ‘bij­zon­dere investerin­gen’, met een ‘bij­zon­der tarief’, toch het stan­daard­tarief toepassen.

Voor aanslag­jaar 2023 zijn dan ook de hier­navol­gende tarieven van toepassing.

Een­ma­lige aftrek voor natu­urlijke personen

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2023 vallen en die verkre­gen of tot stand gebracht wor­den tot 31 decem­ber 2022:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 25%

dig­i­tale investerin­gen op voor­waarde dat de natu­urlijke per­soon kwal­i­ficeert als KMO onder het WVV25%

investerin­gen in beveilig­ing: 25%

investerin­gen in kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, tank­in­fra­struc­tu­ur voor water­stof en elek­trische laad­in­fra­struc­tu­ur voor kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 1 jan­u­ari 202235%

andere investerin­gen: 25%

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2023 vallen en die verkre­gen of tot stand gebracht wor­den vanaf 1 jan­u­ari 2023:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 13,5%

dig­i­tale investerin­gen op voor­waarde dat de natu­urlijke per­soon kwal­i­ficeert als KMO onder het WVV: 13,5%

investerin­gen in beveilig­ing: 20,5%

investerin­gen in kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, tank­in­fra­struc­tu­ur voor water­stof en elek­trische laad­in­fra­struc­tu­ur voor kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 1 jan­u­ari 202235%

andere investerin­gen: 8%

Een­ma­lige aftrek voor vennootschappen

Ven­nootschap­pen hebben – ongeacht hun omvang – recht op de vol­gende investeringsaftrekken:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen, rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen verkre­gen : 13,5%

investerin­gen in kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, tank­in­fra­struc­tu­ur voor water­stof en elek­trische laad­in­fra­struc­tu­ur voor kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 1 jan­u­ari 202235%

investerin­gen tot aan­moedig­ing van het herge­bruik van ver­pakkin­gen van dranken en nijver­hei­d­spro­ducten: 3%

Ven­nootschap­pen die gekozen hebben voor het belast­ingkredi­et voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, mogen dat niet com­bineren met de invester­ingsaftrek voor octrooien of milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing. De ven­nootschap moet dus het ene régime, of het andere kiezen.

Een­ma­lige aftrek voor kmo’s

Ven­nootschap­pen die kwal­i­fi­ceren als ‘kleine ven­nootschap’ vol­gens de nor­men van het Wet­boek van ven­nootschap­pen en verenigin­gen (art. 15, §§1 – 6 WVV) geni­eten de vol­gende aftrekken:

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2023 vallen en verkre­gen of tot stand gebracht wor­den tot 31 decem­ber 2022:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen en rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 25%

dig­i­tale investerin­gen: 25%

investerin­gen in beveilig­ing: 25%

investerin­gen in kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, tank­in­fra­struc­tu­ur voor water­stof en elek­trische laad­in­fra­struc­tu­ur voor kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 1 jan­u­ari 202235%

alle andere investerin­gen: 25%

Voor investerin­gen die onder aanslag­jaar 2023 vallen en verkre­gen of tot stand gebracht tot vanaf 1 jan­u­ari 2023:

octrooien, milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing, energiebe­sparende investerin­gen en rookafzuig- of ver­lucht­ingssys­te­men in hore­ca-inrichtin­gen: 13,5%

dig­i­tale investerin­gen: 13,5%

investerin­gen in beveilig­ing: 20,5%

investerin­gen in kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, tank­in­fra­struc­tu­ur voor water­stof en elek­trische laad­in­fra­struc­tu­ur voor kool­stofe­missievri­je vracht­wa­gens, verkre­gen of tot stand gebracht vanaf 1 jan­u­ari 202235%

alle andere investerin­gen: 8%

Een­ma­lige aftrek voor ven­nootschap­pen die uit­slui­tend winst uit zeescheep­vaart verkrijgen

Deze ven­nootschap­pen geni­eten een invester­ingsaftrek van 30% op investerin­gen in zeeschepen.

Gesprei­de aftrek

Als u op de eerste dag van het belast­baar tijd­perk ver­bon­den aan het aanslag­jaar 2023 (dus op 1 jan­u­ari 2022 als u uw boekhoud­ing voert per kalen­der­jaar) min­der dan 20 werkne­mers tew­erk stelt, kan u ervoor kiezen om de invester­ingsaftrek voor investerin­gen in dat belast­baar tijd­perk te sprei­den over de afschri­jv­ingspe­ri­ode van die activa.

Als u daar­voor kiest, is de invester­ingsaftrek voor die acti­va gelijk aan 10,5% van de afschri­jvin­gen die voor elk belast­baar tijd­perk van die peri­ode wor­den aangenomen.

De gesprei­de aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschri­jvin­gen op milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing die tij­dens het belast­baar tijd­perk wor­den verkre­gen of tot stand gebracht.
Dat geldt zow­el voor natu­urlijke per­so­n­en, als voor ven­nootschap­pen.
Deze tarieven bli­jven dus dezelfde als de voor­gaande jaren.

Aan­vraag attesten

Een attest voor milieu­vrien­delijke investerin­gen voor onder­zoek en ontwik­kel­ing kunt u, naarge­lang de plaats van de invester­ing, aan­vra­gen bij: 

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Over­heid, Departe­ment Omgev­ing — Afdel­ing Part­ner­schap­pen met besturen en maatschap­pij, Graaf de Fer­raris-gebouw, Kon­ing Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brus­sel, tel. 0492 22 58 11, e‑mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen.
www​.omgev​ing​.vlaan​deren​.be

Het Waals Gewest: Ser­vice Pub­lic de Wal­lonie, Direc­tion générale opéra­tionnelle Agri­cul­ture, Ressources naturelles et Envi­ron­nement, Chaussée de Lou­vain 14, 5000 Namur, tel. 08164.94.70 of 08164.96.97 , e‑mail : jonas.​nunesdecarvalho@​spw.​wallonie.​be www​.envi​ron​nement​.wal​lonie​.be.

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest: Leefm­i­lieu Brus­sel, Thurn & Taxis-site, Haven­laan 86/C3000, 1000 Brus­sel, tel. 02775.75.75, www.leefmilieu.brussels.

Een attest voor energiebe­sparende investerin­gen kunt u, naarge­lang de plaats van de invester­ing, aan­vra­gen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Over­heid, Vlaams Energie- en Kli­maata­gentschap, Graaf de Fer­raris-gebouw, Kon­ing Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brus­sel, tel. 02553.46.00, e‑mail: investeringsaftrek.​veka@​vlaanderen.​be, www​.energies​paren​.be.

Het Waals Gewest: (nieuw !)
Het aan­vra­gen van een attest bij de gewest­elijke energiead­min­is­tratie gebeurt voor­taan uit­slui­tend door het invullen van het online for­muli­er beschik­baar op de web­site: https://​energie​.wal​lonie​.be/​f​r​/​d​e​d​u​c​t​i​o​n​-​f​i​s​c​a​l​e​-​p​o​u​r​-​i​n​v​e​s​t​i​s​s​e​m​e​n​t​s​.​h​t​m​l​?​I​D​C​=6952

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest: Leefm­i­lieu Brus­sel, Thurn & Taxis-site, Haven­laan 86/C3000, 1000 Brus­sel, tel. 02775.75.75, www.leefmilieu.brussels.