Indexatiecoëfficiënt voor Kadastrale inkomsten (KI) op 1,7863 gebracht voor inkomsten 2018.

Terug naar het overzicht

Deze coëf­fi­ciënt heeft een dubbel belang:

  • Voor het bepalen van de net­to onroerende inkom­sten die belast wor­den in de Personenbelasting;
  • Voor het bepalen van de Onroerende voorheffing.

Bepal­ing onroerend inkomen bij de Personenbelasting.

De eigen won­ing wordt volledig vri­jgesteld van Per­so­n­en­be­last­ing. Dit is de won­ing die je zelf betrekt met je gezin, of die je niet kunt betrekken wegens sociale rede­nen (ziek­te, oud­er­dom), beroep­sre­de­nen, con­tractuele belem­merin­gen (een huur­der die nog woon­recht­en heeft) of een nieuw­bouw of een verbouwing.

Je wordt dus vooral belast op een tweede won­ing: Het belast­baar onroerend inkomen is hier het KI1,78631,4 voor de inkom­sten van 2018. De fac­tor 1,4 is een con­stante ingevo­erd in de jaren 90 om bud­get­taire redenen.

Wan­neer je een tweede won­ing bez­it voor eigen gebruik of om te ver­huren aan een par­ti­c­uli­er, heeft dat fis­cale gevol­gen. Een voor­beeld: een pand met een KI van 1.000 euro gele­gen in Antwer­pen, dan komen we op 2.500,40 euro aan onroerend inkomen uit. Dit bedrag wordt bovenop uw beroepsinkom­sten bijgeteld en belast aan de hoog­ste schi­jf aan per­so­n­en­be­last­ing, in casu meestal 50% + gemeen­telijke opcen­tiemen (8% in Antwer­pen). Dan komen we op 1.350,22 euro belast­ing. Dit komt neer op 112,52 euro per maand.

Gron­den wor­den ook belast op het geïn­dex­eerd kadas­traal inkomen, en alle onroerende goed­eren die gebruikt wor­den door een huur­der voor beroeps­doelein­den, wor­den belast op de ont­van­gen huur min een kostenforfait.

Bepal­ing Onroerende voorheffing.

De onroerende voorheff­ing is een ver­mo­gens­be­last­ing die op gewest­elijk (Vlaams) niveau wordt geïnd. Hier moet je betal­en op het bez­it van alle onroerende goed­eren, incl. uw eigen woning.

Hier wordt het Kadas­traal inkomen eerst geïn­dex­eerd, waarop het Vlaams gewest 2,5% neemt, ver­hoogd met opcen­tiemen van de gemeente en de provincie.

Bij een KI van 1.000 euro van een pand in Antwer­pen, kom je dan op een te betal­en bedrag van 776,91 voor 2018. Dit betekent 64,74 euro per maand. Als je daar het vorige bedrag afkom­stig uit de per­so­n­en­be­last­ing bijtelt, kom je op 177,26 euro/​maand. Dit bedrag moet je aan een huur­der dus vra­gen om alleen al je belastin­gen te dekken van een won­ing met KI van 1.000 euro, gele­gen in Antwerpen.

Belastin­gen ver­mi­j­den op het bez­it van onroerende goederen?

Aan de onroerende voorheff­ing is geen ontsnap­pen mogelijk: die moet je steeds betalen.

De onroerende inkom­sten in de per­so­n­en­be­last­ing kan je wel ver­la­gen door het afs­luiten van een lening. De intresten mogen in aftrek wor­den gebracht. Een meer drastis­che oploss­ing is uit­er­aard het opricht­en van een ven­nootschap om uw onroerend pat­ri­mo­ni­um te beheren. Hier zijn voor en nade­len aan ver­bon­den. Als u hier nog vra­gen over heeft, aarzel niet om met ons con­tact op te nemen.