Hybride: fiscaal nog interessant in de toekomst?

Terug naar het overzicht

Nu het autos­a­lon de auto weer in de spot­lights heeft gezet, over­weegt u miss­chien de aankoop van een nieuwe auto. Is het in 2018 nog inter­es­sant om te kiezen voor een hybride auto, een plug-inhy­bride of gaat u beter voor diesel, ben­zine of elek­trisch? U weegt best een aan­tal fac­toren tegen­over elka­ar af.

Nieuwe fis­caliteit vanaf 2020

Waar u nog tot 31 decem­ber 2017 er fis­caal heel wat voordeel bij had om een hybride wagen aan te schaf­fen – en meer bepaald een plug-inhy­bride – veran­dert er heel wat vanaf 2020. De fis­caliteit vanaf 2020 veran­dert voor alle wagens die u vanaf 1 jan­u­ari 2018 koop of least.

Heeft u de réclame geho­ord van som­mige automerken in decem­ber? Ze hebben het er min of meer inger­amd: nu nog uw plug-inhy­bride bestellen voor 1 jan­u­ari 2018, geeft u recht op gun­stige fis­cale aftrek, ook na 2020. Heeft u geen stekker­hy­bride in uw garage staan, maar wilt u er nu toch nog een kopen? Dan heeft u nog maar tot 2020 recht op de gun­stige fis­cale regels.

Fis­caal inter­es­sante hybrides en plug-inhybrides

Tot 31 decem­ber 2017 kon u met uw ven­nootschap een hybride auto of plug-inhy­bride (die u oplaadt in het stop­con­tact in uw garage of via een laad­paal) aan­schaf­fen en geni­eten van deze fis­cale incentives:

  • uw brand­stofkosten kon u voor 75% aftrekken als onkost in uw onderneming
  • al uw andere kosten waren aftrek­baar voor 50 tot 100% afhanke­lijk van het type wagen (ben­zine, diesel) en de CO2-uit­stoot
  • inter­esten op uw autolen­ing waren ook volledig aftrekbaar.

Uw hybride wagen was tot eind 2017 100% aftrek­baar. De aankoop­pri­js van een volledig elek­trische wagen was tot voor kort 120% aftrekbaar.

Nieuwe aftrekper­cent­ages vanaf 2020

Vanaf 2020 komen er nieuwe aftrekper­cent­ages. Het aftrekper­cent­age zal vanaf 2020 berek­end wor­den afhanke­lijk van hoeveel gram CO2 uw auto uit­stoot en wat voor brand­stof u gebruikt. De nieuwe wet werkt met een nieuwe for­mule voor uw aftrekpercentage:

Aftrekper­cent­age: 120-(0,5 x g CO2/​km x coëfficiënt).

Die coëf­fi­ciënt varieert naarge­lang het soort brand­stof waarop de auto rijdt:

Diesel = 1

Ben­zine, lpg = 0,95

Aardgas met fis­cale pk<12= 0,90

Nieuwe wet maakt onder­scheid tussen echte en valse hybrides

Er komen dus stren­gere bepalin­gen voor aftrek­baarheid die afhanke­lijk zal zijn van hoeveel gram CO2 uw hybridewa­gen uit­stoot. Daar werd voor hybride wagens tot nu toe geen reken­ing mee gehouden. Uw inter­esten kunt u volledig bli­jven aftrekken. Voor alle andere kosten zal het aftrekper­cent­age afhangen van de CO2-uit­stoot van de auto in kwest­ie. De nieuwe wet­gev­ing zal ook een onder­scheid mak­en tussen twee ver­schil­lende soorten hybride wagens. De wet maakt het onder­scheid op basis van de energieca­paciteit die de bat­ter­ij van een hybride wagen bevat.

  • De klassieke hybride auto (die je niet kan opladen via het stop­con­tact of een laad­paal) en som­mige krachtige plug-inhy­brides met een bat­ter­ij van min­stens o,6 kWh per 100 kilo massa.
  • De valse hybrides – zoals de regering ze zelf noemt – die een bat­ter­ij hebben van min­der dan 0,6 kWH voor elke kilo die de auto weegt.

De aankoop­kost van uw klassieke hybride en de krachtige plug-inhy­bride zal u kun­nen aftrekken vol­gens deze nieuwe for­mule. Het soort motor speelt dus vanaf nu een rol in de aftrek. Voor uw diesel hybride werkt u met een coëf­fi­ciënt 1, voor een ben­zin­ev­er­sie is de coëf­fi­ciënt 0,95.

Valse hybride berek­end zoals niet-hybride

Heeft u een zoge­naamde valse hybride met een min­der krachtige bat­ter­ij, dan moet u het per­cent­age bereke­nen met de CO2-uit­stoot van de niet-hybride ver­sie van het mod­el van uw auto. Bestaat er geen niet-hybride ver­sie van uw auto, dan moet u de CO2-uit­stoot van uw plug-inhy­bride ver­menigvuldigen met 2,5.

Een zuiver elek­trische wagen was tot voor kort 120% aftrek­baar. Vanaf 2020 is die nog voor 100% aftrekbaar.

En wat koopt u nu?

Heeft u nog in 2017 een valse hybride gekocht? Dan mag u bli­jven geni­et van de 100%-aftrek zolang u de auto gebruikt. Dus ook na 2020 geni­et u nog van heel gun­stige fis­cale aftrek­baarheid. Koopt u dit jaar een auto? Dan is het fis­caal inter­es­sant om een klassieke hybride of volledig elek­trische auto aan te schaf­fen. De aankoop­pri­js van dit soort auto’s ligt spi­jtig genoeg wel een pak hoger.