Hoe past u als zelfstandige uw tarieven correct aan na een loonindexering?

Terug naar het overzicht

16 februari 2023

Hoe past u als zelf­s­tandi­ge uw tarieven cor­rect aan na een loonindexering? 

In jan­u­ari 2023 ontvin­gen hon­derd­duizen­den werkne­mers in de privé­sec­tor een ste­vige loonin­dex­ering. Dit mech­a­nisme trad in werk­ing als gevolg van de sti­j­gende lev­ens­du­urte van de afgelopen maan­den. Deze index­ering geldt echter niet voor zelf­s­tandi­gen. Hoe past u uw tarieven cor­rect aan?

De automa­tis­che loonin­dex­ering in actie

Via het mech­a­nisme van de automa­tis­che loonin­dex­ering zijn de lonen van Bel­gis­che werkne­mers in de privé­sec­tor gekop­peld aan de pri­jzen van goed­eren en dien­sten. Dat geldt trouwens ook voor de wed­des van ambtenaren en de sociale uitk­erin­gen (voor onder meer pen­sioen, werk­loosheid en ziekte).

Met andere woor­den: wan­neer de pri­jzen van goed­eren en dien­sten sti­j­gen, sti­j­gen de lonen van de werkne­mers in de privé­sec­tor. Slechts in enkele kleine par­i­taire comités wor­den de lonen niet geïn­dex­eerd, al zijn daar wel afsprak­en op onderne­m­ingsniveau mogelijk.

Uit­zon­der­lijk hoge loonin­dex­ering in jan­u­ari 2023

De afgelopen tien tot vijf­tien jaar bedroeg de gemid­delde index­ering in ons land min­der dan 2 pro­cent per jaar. Maar toen in feb­ru­ari 2022 het con­flict tussen Rus­land en Oekraïne los­barstte, schoten de pri­jzen van goed­eren en dien­sten razend­snel de hoogte in. Het gevolg van onder meer exploderende energie- en voedselprijzen.

Het resul­taat? Op 1 jan­u­ari 2023 steeg het loon van ruim een half miljoen bedi­en­den uit de privé­sec­tor (Par­i­tair Comité 200) met maar lief­st 11,08%. Con­creet betekent dit dat een bedi­ende met een bru­to maand­salaris van 3.300 euro sinds begin 2023 een salaris van 3.666 euro ontvangt.

Creëer finan­ciële adem­ruimte voor jezelf

Werkne­mers zullen die finan­ciële adem­ruimte zek­er appre­ciëren. Maar wat doet u als zelf­s­tandi­ge die niet in aan­merk­ing komt voor dergelijke index­ering? Ook voor u is het lev­en immers een pak duur­der geworden.

Voor pri­jsaf­sprak­en per uur, per presta­tie of per dag gelden geen wet­telijke spel­regels wat een ver­plichte index­ering betre­ft. Of een opdracht­gev­er al dan niet moet index­eren, hangt af wat u hierover in een samen­werk­ingscon­tract hebt bepaald. Weet wel dat in lan­glopende con­tracten een index­ering in de prak­tijk meestal nadi­en wel gewoon wordt toegepast, in plaats van hier jaar­lijks over te moeten onderhandelen.

Tariefind­ex­ering als basis voor zorgeloos ondernemen

Cor­recte opdracht­gev­ers schep­pen de nodi­ge ruimte om samen met u aan de onder­han­del­ingstafel plaats te nemen. In elk geval bepaalt u als zelf­s­tandi­ge zelf uw tarieven. U moet dus zelf ook de knoop doorhakken of u een eventuele index­ering toepast. Heel wat zelf­s­tandi­gen twi­jfe­len of dit kan en – als ze toch een tariefaan­pass­ing over­we­gen – hoe ze dit cor­rect moeten doen.

Eén ding is duidelijk: een tariefaan­pass­ing op basis van de lev­ens­du­urte is hele­maal oké! Dergelijke besliss­ing zorgt er immers voor dat u uw job op een duurzame, pro­fes­sionele en zorgeloze manier kan bli­jven uitvo­eren, tot grote tevre­den­heid van bestaande en toekom­stige klanten.

Stel uzelf de vol­gende vragen:

Is het al lang gele­den dat ik mijn tarief hebt verhoogd?

Is de huur­pri­js van mijn kan­toor­ruimte, mag­a­z­i­j­nen of andere faciliteit­en gestegen?

Hoe zijn andere onkosten opgeslagen?

Werk ik in een duur­dere regio?

Lever ik een niche­p­rod­uct of ‑dienst, inclusief een unieke dien­stver­len­ing, en kan ik dus een hogere pri­js vragen?

Hoe berekent u uw tariefverhoging?

Wilt u als zelf­s­tandi­ge uw tarief ver­hogen? Dan is het zek­er een ver­standi­ge zet om de zoge­naamde spilin­dex als maat­staf te nemen. Je zou 2% bij uw tarief kun­nen tellen telkens wan­neer die spilin­dex over­schre­den werd. De voor­bi­je twee jaar gebeurde dit maar lief­st zeven­maal (augus­tus en decem­ber 2021, en feb­ru­ari, april, juli, okto­ber en novem­ber 2022).

In cijfers uitge­drukt: sinds augus­tus 2021 zou u uw tarief met 14% kun­nen ver­hogen (zeven­maal over­schre­den * 2%). Had u in augus­tus 2021 een uur­tarief van 60 euro? Dan kunt u vol­gens deze bereken­ing van­daag 68,40 euro aanrekenen.

We raden u zek­er aan om deze bereken­ing met uw boekhoud­er te bespreken, zodat hij of zij samen met u kan analy­seren welke onkosten de voor­bi­je jaren fors duur­der gewor­den zijn.