Hoe omgaan met wanbetalers?

Terug naar het overzicht

14 februari 2023

Hoe omgaan met wanbetalers?

Om cash­flow­prob­le­men te ver­mi­j­den is een strik­te opvol­ging van uit­gaande fac­turen essen­tieel. In dit artikel geven we enkele tips om daad­krachtig maar beleefd om te gaan met wanbetalers.

Het eerste wapen in uw arse­naal om laat­ti­jdi­ge betalin­gen te ver­mi­j­den is de betal­ing­sh­erin­ner­ing. Die kunt u (automa­tisch) ver­s­turen de dag na de ver­val­da­tum van uw uit­gaande fac­turen. Zo geeft u een duidelijk sig­naal dat u uw admin­is­tratie nauwgezet opvolgt. 

De toon van uw brief of e‑mail is duidelijk maar vrien­delijk. Houd er steeds reken­ing mee dat er mogelijk een ver­giss­ing in het spel is (“Wellicht is de fac­tu­ur aan uw aan­dacht ontsnapt”). Sluit af met de expli­ci­ete vraag het open­staande bedrag bin­nen de zeven werkda­gen te betalen.

Belan­grijk, geef ook aan wat er gebeurt indi­en de extra ter­mi­jn wordt over­schre­den en ver­wi­js daar­bij naar uw algemene voor­waar­den als u admin­is­tratieve kosten en/​of intresten gaat aanrekenen. 

Neem tele­fonisch contact

Heeft uw klant nog alti­jd niet betaald drie dagen na uw eerste rap­pel? Bel hem of haar dan even op. Uit­er­aard bli­jft u ook aan de tele­foon vrien­delijk, maar zeg wel duidelijk dat het in uw bei­der belang is dat het bedrag snel wordt overgemaakt. 

Sluit het tele­foonge­sprek posi­tief af. Spreek uw verwachtin­gen uit voor de toekomst en laat eventueel ruimte voor vra­gen. Na uw tele­foonge­sprek zet u de gemaak­te afsprak­en op mail of in een aangetek­ende brief. 

Tweede aan­man­ing en gerechtelijke stappen

Haalt ook dat niets uit? Dan stu­urt u een tweede en eventuele derde schriftelijke aan­man­ing. Ver­meld steev­ast de gevol­gen van de laat­ti­jdi­ge betal­ing en reken in de fac­tu­ur de bijkomende admin­is­tratieve kosten aan. In uw laat­ste aan­man­ings­brief zegt u dat dit de laat­ste waarschuwing is en dat u daar­na een incas­sobu­reau of uw advo­caat zult inschake­len. De dubieuze deb­i­teur draait in dat geval op voor alle achter­stal­lige fac­turen (plus intresten) én de gerechtskosten.