Het recht op deconnectie voor uw medewerkers: wat moet u hierover weten?

Terug naar het overzicht

25 april 2023

Het recht op decon­nec­tie voor uw medew­erk­ers: wat moet u hierover weten?

In 2022 sloot de fed­erale regering de veelbe­spro­ken arbei­ds­deal. Een van de maa­trege­len in deze deal is het recht op decon­nec­tie voor werkne­mers. Sinds 1 april 2023 moeten onderne­min­gen met min­stens 20 werkne­mers ver­plichte afsprak­en op papi­er zetten. Wat moet u hierover weten?

De voor­bi­je coro­n­a­pan­demie heeft voor een defin­i­tieve door­braak van struc­tureel telew­erk en het gebruik van dig­i­tale com­mu­ni­cati­etech­nolo­gieën gezorgd. Deze nieuwe werkvor­men ver­hogen de effi­ciën­tie op de werkvlo­er, maar zetten tegelijk ook de bal­ans tussen werk en privé onder druk. In de stri­jd voor een gezon­der even­wicht roept de wet­gev­er het ver­plichte recht op decon­nec­tie in.

Con­creet

Het recht op decon­nec­tie houdt in dat uw werkne­mers vanaf nu het recht hebben om buiten de werkuren niet meer ver­bon­den te zijn met dig­i­tale hulp­mid­de­len voor het werk. Elke onderne­m­ing met min­stens 20 werkne­mers moet hierover con­crete afsprak­en op papi­er zetten.

Als dit recht op decon­nec­tie niet geregeld is in een nationale of sec­torale cao, dan moet u dit doen op bedri­jf­s­niveau. De dead­line voor dergelijke bedri­jf­s­cao was 1 april 2023. Dit was de dead­line om de cao neer te leggen op de griffie van de Algemene Direc­tie Col­lec­tieve Arbei­ds­be­trekkin­gen van de FOD WASO.

Kon u geen bedri­jf­s­cao sluiten? Dan moest u tegen 1 april het arbei­d­sre­gle­ment aanpassen.

Welke actiepun­ten moe(s)t de cao of het arbei­d­sre­gle­ment bevatten?

Het gaat om de vol­gende punten:

De prak­tis­che modaliteit­en rond de toepass­ing van het recht op decon­nec­tie na de geldende uur­roost­ers voor uw medewerkers.

De richtli­j­nen voor een cor­rect gebruik van dig­i­tale hulp­mid­de­len (zoals lap­tops en gsm’s), zodat de rust­ti­j­den, het verlof, het privéleven en fam­i­lieleven van de werkne­mer gewaar­borgd blijven.

Vorm­ings- en sen­si­bilis­er­ings­ac­ties voor werkne­mers en lei­d­inggeven­den rond het ver­standig gebruik van dig­i­tale hulp­mid­de­len en de risico’s die ver­bon­den zijn aan het gebrek aan deconnectie.

Wat in onderne­min­gen met min­der dan 20 werknemers?

Uit­er­aard hebben ook werkne­mers in kleinere onderne­min­gen recht op een gezonde werk-privébal­ans, met het recht om buiten de werkuren gede­con­necteerd te zijn van het werk. Voor deze onderne­min­gen geldt (voor­lop­ig) geen ver­plicht­ing om deze afsprak­en op te nemen in een cao of arbei­d­sre­gle­ment. Dit belet echter niet dat u samen met uw medew­erk­ers con­crete afsprak­en kunt mak­en over het recht op decon­nec­tie en dat deze ook schriftelijk kun­nen wor­den vast­gelegd, al dan niet in het arbeidsreglement.

In elk geval is deze arbei­ds­deal­maa­tregel een uit­gelezen kans om dit onder­w­erp bespreek­baar te mak­en in uw onderne­m­ing, om zo het psy­choso­ciale welz­i­jn van uw collega’s de nodi­ge aan­dacht te geven.