Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt de Privacycommissie

Terug naar het overzicht
De inwerk­ingtred­ing van de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (GDPR) komt snel dichter­bij. De Com­missie voor de Bescherming van de Per­soon­lijke Lev­enss­feer (kortweg de Pri­va­cy­commissie) moest dus grondig her­vor­md wor­den om nalev­ing van de GDPR zo goed mogelijk te garan­deren. Hier­toe werd op 10 jan­u­ari 2018 de wet van 3 decem­ber 2017 tot opricht­ing van de Gegevenbescher­mingsautoriteit (GBA) gepub­liceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De wet zal op 25 mei 2018, samen met de GDPR, in werk­ing tre­den. Nieuwe struc­tu­ur en nieuwe bevoegdhe­den Samen met de naam­swi­jzig­ing wor­den ook de bevoegdhe­den van de Gegevens­bescher­mingsautoriteit danig uit­ge­breid. De nieuwe struc­tu­ur bestaat uit zes orga­nen (art. 7): Het direc­tiecomité stip­pelt het beleid uit van de Gegevens­bescher­mingsautoriteit (art.