Een offerte opstellen: dit moet u zeker vermelden

Terug naar het overzicht

08 januari 2023

Een offerte opstellen: dit moet u zek­er vermelden

Een offerte moet aan een aan­tal vormelijke en inhoudelijke vereis­ten vol­doen. In dit artikel som­men we op welke zak­en u zek­er moet opnemen.

Een offerte is een voors­tel tot lev­er­ing van bepaalde goed­eren en/​of dien­sten van een onderneming/​eenmanszaak gericht aan een mogelijke klant. De offerte omvat een beschri­jv­ing van de geleverde goed­eren en/​of dien­sten en hoeveel deze zullen kosten. 

Een rechts­geldige offerte bevat de vol­gende elementen:

uw bedri­jf­s­gegevens

klant­gegevens

datum

offer­tenum­mer

korte samen­vat­ting van de gevraagde werkzaamheden/​geleverde goederen

uur­tarief of totaal­pri­js (vergeet eventuele bijkomende kosten niet)

geldighei­ds­du­ur van de offerte

wat moet de klant doen om op de offerte in te gaan

De algemene voor­waar­den van de verbintenis

Merk op dat algemene voor­waar­den ont­breken in boven­staande lijst. Dat komt omdat ze juridisch niet ver­plicht zijn. Het is even­wel zek­er nut­tig om ze toch toe te voe­gen. Zo ver­mi­jdt u onduidelijkhe­den in geval van een eventueel juridisch geschil. Let op: als u geen algemene voor­waar­den opstelt, is de nor­male wet­gev­ing van toepass­ing op uw verbintenissen.

Ver­meldt u algemene voor­waar­den in uw offerte, dan moet u reken­ing houden met enkele ver­plichtin­gen om de voor­waar­den rechts­geldig te maken. 

Infor­matieplicht
U bent ver­plicht uw klanten voor of tij­dens het afs­luiten van de overeenkomst te informeren over de algemene voor­waar­den die van toepass­ing zijn op uw pro­ducten en/​of dien­sten. Ver­wi­js met andere woor­den duidelijk naar de algemene voor­waar­den in uw offerte en/​of fac­tu­ur. De algemene voor­waar­den wor­den automa­tisch als aan­vaard beschouwd als de klant niet tijdig protes­teert. Een handteken­ing is niet nodig, maar wordt toch aangeraden. 

Duidelijkheid
Algemene voor­waar­den moeten duidelijk opgesteld wor­den. De tekst moet lees­baar en ondubbelzin­nig zijn. Bij dubbelzin­nige inter­pre­taties zal de recht­bank door­gaans de inter­pre­tatie aan­nemen die het meest gun­stige blijkt voor de klant.

Redelijkheid en even­wichtigheid
Toren­hoge schade­v­er­goedin­gen of nalatighei­dsin­tresten opne­men in de algemene voor­waar­den is geen goed idee. Ver­goedin­gen moeten redelijk zijn, dus in ver­houd­ing met de geleverde goed­eren en/​of dien­sten. De wet eist dat de recht­en en plicht­en even­wichtig verdeeld zijn tussen con­sument en leverancier.

Verkopen via inter­net en verkopen aan par­ti­c­ulieren
Voor online verkopen en verkopen aan par­ti­c­ulieren gelden spec­i­fieke wet­telijke bepalin­gen ter bescherming van de con­sument (denk aan de wet­telijke her­roepings- of bedenk­ing­ster­mi­jn). Uw algemene voor­waar­den mogen deze bepalin­gen niet tegen­spreken, anders wor­den ze nietig verklaard.

Boven­staande ver­plichtin­gen indachtig is het ver­lei­delijk om de algemene voor­waar­den van een ander bedri­jf over te nemen. Let daar echter goed mee op, want in geval van een geschil met een klant (bijvoor­beeld een laat­ti­jdi­ge betal­ing) is het van groot belang dat uw algemene voor­waar­den op maat van uw bedri­jf en uw verwachtin­gen zijn geschreven.

Stel uw algemene voor­waar­den dus liev­er zelf op en laat ze nalezen door uw advocaat.