De nieuwe vennootschapswet: waar gaat het over?

Terug naar het overzicht
De wijzigin­gen aan het ven­nootschaps- en verenig­ingsrecht gaan elk bedri­jf in Bel­gië rak­en. Miss­chien wordt uw bedri­jf niet recht­streeks ger­aakt (als u bijvoor­beeld als één­man­sza­ak han­delt), maar dan u mag er zek­er van zijn dat één of meerdere van uw klanten erdoor beïn­vloed zullen wor­den. En in die zin bent u onrecht­streeks toch betrokken par­tij. Wat er juist veran­dert en in hoev­erre dat een impact zal hebben op uw bedri­jf? Dat is het onder­w­erp van onze derde Gray­don Inspi­ra­tion Ses­sion. Vorig jaar zijn we ges­tart met de Gray­don Inspi­ra­tion Ses­sions. Events waarin enkele experts telkens dieper ingaan op actuele top­ics in ons vakge­bied.