Corona Tax Shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s: editie twee

Terug naar het overzicht

Coro­na Tax Shel­ter voor nieuwe aan­de­len in kmo’s: edi­tie twee

Op 2 april ll. ver­leende het par­lement zijn goed­keur­ing aan een tweede edi­tie van een coro­na tax shel­ter voor nieuwe aan­de­len in kmo’s. De (tijdelijke) maa­tregel werd al eerder een keer (ook tijdelijk) gelanceerd. Toen ging het om nieuwe aan­de­len uit­gegeven tussen 12 maart 2020 en 31 decem­ber 2020. Nu loopt de maa­tregel voor inbren­gen van 1 jan­u­ari 2021 tot 31 augus­tus 2021.

Hoe werkt het?

De natu­urlijke per­soon die belegt in nieuwe aan­de­len kan een belast­ingver­min­der­ing geni­eten van 20% van het inge­brachte kap­i­taal. Het max­i­mum bedrag dat u kan inbren­gen op die manier is 100.000 euro. In geval van een gemeen­schap­pelijke aanslag kan elke echtgenoot apart aanspraak mak­en op de belastingvermindering.

U moet een inbreng in geld doen. Een inbreng in natu­ra komt in niet aan­merk­ing. De maa­tregel is wel com­bi­neer­baar met de belast­ingver­min­der­ing voor de ver­w­erv­ing van aan­de­len van star­tende onderne­min­gen of groeibedri­jven, maar u kan uit­er­aard niet twee keer een belast­ingver­min­der­ing kri­j­gen voor dezelfde inbreng. De maa­tregel is ook com­bi­neer­baar met de vorige tijdelijke maatregel.

U kan de belast­ingver­min­der­ing ook geni­eten als u bedri­jf­slei­der bent maar, en dat is een belan­grijke beperk­ing, in de mate dat u door de inbreng meer dan 30% van het eigen ver­mo­gen van de ven­nootschap in han­den kri­jgt, geni­et u niet van de belastingvermindering.

Ten slotte moet u de aan­de­len ook vijf jaar in uw bez­it houden. De ven­nootschap zal daar­voor de nodi­ge attesten moeten afleveren.

Voor welke vennootschappen?

De belast­ingver­min­der­ing staat enkel open voor Bel­gis­che ven­nootschap­pen (of inrichtin­gen van buiten­landse vennootschappen):

die een terug­val in de omzet kun­nen aan­to­nen van min­stens 30% voor de peri­ode van 2 novem­ber 2020 tot 31 decem­ber 2020 ten opzichte van dezelfde peri­ode in 2019; en

die als een kleine ven­nootschap beschouwd wor­den onder het WVV. D.w.z. niet meer dan 1 van de vol­gende cri­te­ria over­schri­j­den: a) jaargemid­delde van het per­son­eels­be­stand: 50; b) jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro; c) bal­ansto­taal: 4.500.000 euro.

Verder zijn tal van ven­nootschap­pen uitgesloten:

beleggings‑, financier­ings- of thesaurievennootschappen;

ven­nootschap­pen met als statu­tair hoofd­doel de opricht­ing, ver­w­erv­ing, beheer, … van vast­goed voor eigen rekening;

pat­ri­mo­ni­umven­nootschap­pen;

man­age­mentven­nootschap­pen;

geno­teerde vennootschappen;

ven­nootschap­pen met een link naar belastingparadijzen.

De som­men die de ven­nootschap ont­vangt, mag zij niet gebruiken voor de uitk­er­ing van div­i­den­den, voor een kapitaalvermindering/​vermindering van de inbreng of de aankoop van aan­de­len, noch voor het ver­strekken van leningen.

En tot slot mag de ven­nootschap in totaal niet meer dan 250.000 euro ont­van­gen via de toepass­ing van deze maa­tregel. Dit max­i­mumbedrag staat los van de max­i­mumbedra­gen van de andere tax shel­ters (namelijk de tax shel­ters voor de ver­w­erv­ing van aan­de­len van star­tende onderne­min­gen of groeibedri­jven eve­nals die vorige coro­na tax shel­ter voor nieuwe aandelen).

Terug­name van de belastingvermindering

Zoals al eerder aange­haald moet u de aan­de­len gedurende vijf jaar behouden. Vervreemdt u ze bin­nen een ter­mi­jn van vijf jaar, dan wordt de belast­ingver­min­der­ing teruggenomen onder de vorm van een belast­ingver­meerder­ing voor het aan­tal “ont­brek­ende maanden”.

Ook als de ven­nootschap niet meer aan de voor­waar­den vol­doet, kan u daar gevol­gen van dra­gen want dan wordt de belast­ingver­min­der­ing ook teruggenomen.

31 augus­tus 2021

U heeft dus tijd tot 31 augus­tus om in te schri­jven op nieuwe aan­de­len. Die aan­de­len moeten wel vol­stort zijn op dat ogenblik.

Het feit dat ook de bedri­jf­slei­der van de maa­tregel kan geni­eten is goed nieuws, maar de beperk­ing dat uw par­tic­i­patie niet grot­er mag zijn of wor­den dan 30% is een belan­grijke beperk­ing voor famil­iale ondernemingen.