Cash for car en mobiliteitsbudget onder de loep

Terug naar het overzicht

In maart keurde de Kamer de cash-for-car-regeling of mobiliteitsver­goed­ing goed. Zo wil de regering het aan­tal bedri­jf­swa­gens op de Bel­gis­che wegen naar bene­den bren­gen. Intussen is er ook een akko­ord over het mobiliteitsbudget.

Cash for car: auto inruilen voor loon

De mobiliteitsver­goed­ing betekent dat werkne­mers hun bedri­jf­swa­gen kun­nen inruilen voor een extra bedrag in cash. De ver­goed­ing wordt berek­end in func­tie van de cat­a­lo­guswaarde van de bedri­jf­swa­gen: 20% van 67de van de cat­a­lo­guswaarde en de werkne­mers­bi­j­drage voor gebruik ervan. De tankkaart – als die er is – wordt meegenomen in de bereken­ing van de mobiliteitsver­goed­ing: goed voor nog eens +- 20% van de waarde. De werkne­mers­bi­j­drage voor de wagen wordt van de ver­goed­ing afgetrokken.

Mobiliteitsver­goed­ing: vrij om te kiezen

Als werkgev­er bent u vrij om te kiezen of u uw werkne­mers al dan niet de cash-for-car-regeling aan­biedt. U mag daar nog eigen regels aan toevoe­gen zoals wie van de regeling kan geni­eten, wan­neer de bedri­jf­swa­gen ingeleverd wordt, enz. Werkne­mers zijn van hun kant dan ook weer niet ver­plicht om op dat voors­tel in te gaan. Voor­waarde voor de werkgev­er is wel dat bin­nen de onderne­m­ing werkne­mers al min­stens drie jaar gebruik mak­en van bedri­jf­swa­gens. De werkne­mer moet – om recht te hebben op de mobiliteitsver­goed­ing – al min­stens één jaar onon­der­bro­ken gebruik mak­en van een bedri­jf­swa­gen gedurende de voor­bi­je drie jaar (bij de huidi­ge werkgever).

Mobiliteits­bud­get

Het mobiliteits­bud­get gaat nog een stap­je verder en geeft alter­natieven voor de bedri­jf­swa­gen. Werkgev­ers kun­nen aan hun werkne­mers een mobiliteits­bud­get aan­bieden dat ze kun­nen spenderen aan ver­schil­lende ver­vo­er­so­plossin­gen. Het bud­get wordt berek­end op de Total Cost of Own­er­ship of TCO. Daar zit­ten de financier­ing van de bedri­jf­swa­gen en alle bijhorende autokosten op jaar­ba­sis voor de werkgev­er in ver­vat, zoals verzek­er­ing , onder­houd, tak­sen, benzine,….

Mobiliteits­bud­get biedt ver­schil­lende mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Uw werkne­mer kan zijn bedri­jf­swa­gen inruilen voor een milieu­vrien­delijk­er auto (min­stens Euro 6-norm). Werkne­mer bli­jft belast op het VAA, maar dat zal lager zijn (door de lagere uit­stoot van het milieu­vrien­delijk­er mod­el). U als werkgev­er kan de autokosten nog alti­jd aftrekken in func­tie van de CO2-uitstoot.
  • Het resterende bud­get kan uw werkne­mer gebruiken voor de com­bi­natie van zijn auto­ge­bruik met een duurza­am trans­port­mid­del. Dat kan een elek­trische fiets zijn met fietsver­goed­ing, of een abon­nement op het open­baar ver­vo­er. Alle­maal belast­ingvrij voor de werkne­mer en aftrek­baar voor de werkgever.
  • Bli­jft er van het bud­get dan nog iets over na de milieu­vrien­delijkere auto en het duurzame trans­port­mid­del, dan kan de werkne­mer dat over­schot con­tant uit­be­taald kri­j­gen. Hij betaalt er wel sociale bij­drage over.

Het mobiliteits­bud­get kan toegek­end wor­den aan werkne­mers die nu nog geen bedri­jf­swa­gen hebben, maar er wel recht op hebben.