BTW op internationale e-commerce vanaf 1 juli 2021

Terug naar het overzicht

BTW op inter­na­tionale e‑commerce vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 veran­dert de BTW-regeling voor inter­na­tionale e‑commerce grondig. Vanaf die datum moet de verkop­er vri­jwel alti­jd de BTW-regeling toepassen van het land van de par­ti­c­uliere afne­mer. Om te ver­mi­j­den dat u daarom in alle EU-lid­stat­en aangifte moet doen, kan u zich sinds 1 april reg­istr­eren voor de zoge­naamde OSS-regeling of éénloketsysteem.

One Stop Shop (OSS)

Vanaf 1 juli 2021 moet u, als u verkoopt aan een par­ti­c­uliere klant (d.w.z. een klant zon­der BTW-num­mer) in een andere lid­staat, de BTW aan­reke­nen van het land waar de afne­mer geves­tigd is. Dus con­creet: als u goed­eren verkoopt aan een Ned­er­landse par­ti­c­uliere klant en u ver­vo­ert de goed­eren van Bel­gië naar Ned­er­land (een zgn. intra­com­mu­nau­taire ver­richt­ing), dan moet u Ned­er­landse BTW aan­reke­nen aan die klant.
Daaruit vloeit dan ook voort dat u die Ned­er­landse BTW aan de Ned­er­landse over­heid moet betal­en en u er ook een aangifte moet indi­enen. Dat kan op 2 manieren.

Ofwel laat u zich ter plaatse als BTW-plichtige reg­istr­eren. U kan dan in Ned­er­land een aangifte indi­enen en de ver­schuldigde BTW voldoen.

Ofwel is er sinds kort een alter­natief: OSS. Die OSS-regeling laat u toe om in Bel­gië een aangifte in te dienen voor de buiten­landse ver­richtin­gen die u deed en u kan de betal­ing ook recht­streeks aan de Bel­gis­che fis­cus doen die dan verder afrekent met de buiten­landse schatkisten.

U hoeft maar één OSS-aangifte te doen voor alle intra­com­mu­nau­taire ver­richtin­gen die u in het betrokken tijd­perk deed. Dus een lev­er­ing in Ned­er­land, een lev­er­ing in Frankrijk … alle­maal in 1 aangifte en met één betal­ing heeft u dan alle ver­plichtin­gen nageleefd.

Wat is er nieuw?

De OSS-regeling is niet hele­maal nieuw. Er was al zoi­ets als de Mini-OSS voor bepaalde dien­stver­richtin­gen (waaron­der telecom­mu­ni­catie). Maar vanaf 1 juli a.s. wordt dit dus de regel voor alle intra­com­mu­nau­taire ver­richtin­gen. Tot nog toe was u ver­plicht zich in het buiten­land als BTW-plichtige te reg­istr­eren van zodra uw omzet bepaalde gren­zen over­schreed. Die gren­zen vallen weg: u bent dus in principe steeds ver­plicht zich te reg­istr­eren in het buiten­land … ten­z­ij u zich reg­istreert onder de OSS-regeling.

Toch bli­jft er nog kleine onder­grens: als u min­der dan 10.000 euro aan intra­com­mu­nau­taire ver­richtin­gen in een B2C-kad­er ver­richt, mag u er voor kiezen om de Bel­gis­che BTW toe te passen. Dit laat dus een kleine open­ing voor wie slechts zeer spo­radisch aan buiten­landse par­ti­c­ulieren (in com­bi­natie met een grensover­schri­j­dende lev­er­ing van goed­eren) verkoopt.

Goed­eren zijn al in het buitenland

De OSS-regeling heeft ongetwi­jfeld grote voorde­len voor wie op regel­matige basis goed­eren vanu­it zijn mag­a­z­i­jn lev­ert aan par­ti­c­uliere klanten in andere EU-lid­stat­en. Maar er zijn toch enkele aan­dacht­spun­ten.
Zoals hier­boven beschreven geldt OSS enkel voor verkopen aan par­ti­c­ulieren in com­bi­natie met een lev­er­ing van goed­eren vanu­it het buiten­land (beschouwd vanu­it de afnemer).

Stel dat u in Bel­gië een mag­a­z­i­jn heeft en u verkoopt aan Ned­er­landse par­ti­c­ulieren aan wie u die goed­eren ver­vol­gens lev­ert, dan moet u Ned­er­landse BTW vol­doen, en dan kan u dat via de OSS-regeling doen.
Stel dat de goed­eren niet in Bel­gië liggen, maar net over de grens in Noord-Frankrijk. Dan is er nog steeds een intra­com­mu­nau­taire lev­er­ing voor de Ned­er­landse klant, en dan geldt dezelfde regeling.
Maar wat als uw goed­eren al in Ned­er­land liggen? In dat geval is er nog steeds Ned­er­landse BTW ver­schuldigd (want de afne­mer is geves­tigd in Ned­er­land) maar de goed­eren steken geen grens over. Er is dan geen intra­com­mu­nau­taire lev­er­ing en bijgevolg kan de OSS-regeling niet toegepast wor­den. Ver­mits de oude drem­pels om bin­nen­landse BTW aan te reke­nen weggevallen zijn, moet u zich dus in Ned­er­land lat­en reg­istr­eren om daar een BTW-aangifte in te dienen en de aan­gerek­ende BTW door te storten.

ABC-verkopen (driehoeksver­keer)

Gelijkaardi­ge con­clusies moeten getrokken wor­den bij zoge­naamde ABC-verkopen. Het gaat om trans­ac­ties waar­bij B (de verkop­er) goed­eren van A verkoopt aan C. A zal de goed­eren direct aan C lev­eren. Dit soort trans­ac­ties zijn niet onge­bruike­lijk: denken we maar aan web­shops die goed­eren van der­den verkopen en één­maal een bestelling geplaatst werd, de afhan­del­ing volledig over­lat­en aan de derde par­tij. Omwille van aller­lei ver­moe­dens en fic­ties is er tussen B en C geen lev­er­ing van goed­eren (de lev­er­ing wordt ver­richt door A aan B) waar­door B dus geen beroep kan doen op de OSS-regeling.

Option­eel

De OSS-regeling is option­eel. U moet er dus voor kiezen, maar één­maal u er voor gekozen heeft, kan u er geen afs­tand meer van doen. Als u dus goed­eren verkoopt of dien­sten lev­ert aan par­ti­c­ulieren in het buiten­land, dan moet u hierover zek­er met uw accoun­tant samen­zit­ten om de oploss­ing te kiezen die voor u het beste uitkomt.