Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verdwijnt geleidelijk

Terug naar het overzicht

27 mei 2022

Bij­zon­dere bij­drage voor sociale zek­er­heid verd­wi­jnt geleidelijk

Bovenop de gewone socialezek­er­hei­ds­bi­j­dra­gen zijn de werkne­mers ook onder­wor­pen aan een bij­zon­dere bij­drage voor de sociale zek­er­heid (BBSZ). In het kad­er van de mini-taxshift werd besloten om die BBSZ af te schaf­fen. Maar dat gaat gelei­delijk. Voor­lop­ig moeten we tevre­den zijn met een verlaging.

BBSZ

De bij­zon­dere bij­drage voor de sociale zek­er­heid werd in 1994 ingevo­erd in het kad­er van het Globaal Plan van de regering-Dehaene I, dat gericht was op de saner­ing van de over­hei­ds­fi­nan­ciën en de ver­hoging van de financier­ing van de sociale zekerheid.

De maan­delijkse inhoud­ing wordt berek­end op het kwartaal­loon van de werkne­mer. Daar­toe wordt gekeken naar het bru­toloon van de werkne­mer (aan 108% voor de han­dar­bei­ders) dat bij de RSZ per kwartaal wordt aangegeven.

Heeft de werkne­mer meer dan 1 werkgev­er, dan houdt men geen reken­ing met het loon betaald door de andere werkgever(s).
Het dubbel vakantiegeld is geen loon en komt niet in aan­merk­ing om uit te mak­en in welke schi­jf van de bij­zon­dere bij­drage de werkne­mer valt.
Ook loongedeel­ten waar­van de werkgev­er het bedrag niet kon vast­stellen op het ogen­blik van de aangifte (bv. loonachter­stallen), komen niet in aan­merk­ing.
Het gedeelte van het loon dat uit­be­taald wordt door een derde (bv. een fonds voor bestaan­szek­er­heid), komt wél in aanmerking.

De bij­zon­dere bij­drage wordt maan­delijks afgetrokken van het loon, maar dat is slechts een vooruit­be­tal­ing van de uitein­delijke ver­schuldigde som. Het defin­i­tieve bedrag wordt bepaald aan de hand van de aangifte in de per­so­n­en­be­last­ing van de werkne­mer. Op dat ogen­blik kan er ook reken­ing wor­den gehouden met het belast­bare net­to-inkomen van het gezin. Het bedrag van de bij­drage is immers ver­schil­lend naarge­lang het gaat om een alleen­staande, dan wel om samen­wo­nen­den of gehuw­den met twee inkomsten.

De BBSZ op jaar­ba­sis wordt momenteel als vol­gt bepaald: Gezinsinkomen