Bewijsstukken uploaden in UBO-register: tijd tot 31 augustus

Terug naar het overzicht

Bewi­jsstukken upload­en in UBO-reg­is­ter: tijd tot 31 augustus

In 2017 werd in Bel­gië, net als in alle andere Europese lid­stat­en, het UBO-reg­is­ter (Ulti­mate Ben­e­fi­cial Own­er) ingevo­erd. Daar­door moet u sinds 30 sep­tem­ber 2019 bepaalde infor­matie over die uitein­delijke begun­stigde pub­liek mak­en. Op 1 okto­ber 2020 werd een konin­klijk besluit gepub­liceerd dat bijkomende eisen stelt inza­ke de kwaliteit van die infor­matie. De dead­line van dat besluit is ver­schoven van 30 april naar 31 augus­tus 2021.

Doel van UBO

Het doel van de wet­gev­ing over UBO is om na te gaan wie achter een ven­nootschap zit in het kad­er van de anti­wit­waswet­gev­ing. Het belet het gebruik van schermvennootschappen.

De regel­gev­ing werd in 2020 licht­jes bijges­tu­urd. Eén van de aan­passin­gen betrof de ver­plicht­ing voor infor­matieplichti­gen die een trust, fiducie of soort­gelijke juridis­che con­struc­tie zijn, om “elk doc­u­ment te ver­strekken dat aan­toont dat de infor­matie opgenomen in het reg­is­ter toereik­end, accu­raat en actueel is”. De moti­vatie is dat dit de doel­tr­e­f­fend­heid zal garan­deren van de toe­gang door de bevoegde. De infor­matieplichtige had tot 30 april 2021 tijd om dergelijke bewi­jsstukken in het sys­teem op te nemen.

Uit­s­tel

De FOD Finan­ciën com­mu­niceerde begin april dat die dead­line ver­schoven wordt naar 31 augus­tus 2021. Daar zijn twee rede­nen voor.

Ten eerste bevat­te de FAQ die u kan raad­ple­gen op de web­site van finan­ciën (https://financien.belgium.be/nl/E‑services/Ubo-register) enkele onduidelijkhe­den onder meer over de omschri­jv­ing van het begrip “begun­stigde” in enkele bij­zon­dere sit­u­aties en over de entiteit­en die geen UBO moeten reg­istr­eren. Er wordt verder ook ver­duidelijkt welke infor­matie zicht­baar is voor alle gebruik­ers (voor het groot­ste gedeelte van de infor­matie moet aange­toond wor­den dat u een belang hebt om de infor­matie te raadplegen).

Ten tweede wordt de appli­catie ook gebruiksvrien­delijk­er gemaakt. Het wordt gemakke­lijk­er om doc­u­menten toe te voe­gen onder meer door bijvoor­beeld een directe link te leggen met pub­li­caties in het Bel­gisch Staats­blad. De data­base wordt verder ook gekop­peld aan de data­bank” eStox” (het elek­tro­n­isch aan­de­len­reg­is­ter van de Fed­er­atie van het Notari­aat) en aan de data­bank van het ITAA (Insti­tute for Tax Advi­sors and Accoun­tants). Hier­door wordt het mogelijk elek­tro­n­is­che aan­de­len­reg­is­ters te kop­pe­len aan het UBO.

Vanaf 1 sep­tem­ber 2021 zijn sanc­ties mogelijk voor de juridis­che entiteit­en (ven­nootschap­pen en verenigin­gen) die de vereiste infor­matie niet hebben opge­laden in het register.