Bent u mee met de nieuwe autofiscaliteit die vanaf 2023 uit de startblokken schiet?

Terug naar het overzicht

17 januari 2023

Bent u mee met de nieuwe aut­ofis­caliteit die vanaf 2023 uit de start­blokken schiet?

Tegen 2026 zal het belast­in­gregime voor bedri­jf­swa­gens dus rad­i­caal wijzi­gen, zij het in ver­schil­lende stap­pen. Hoe zit het met de fis­cale aftrek­baarheid van uw huidi­ge bedri­jf­swa­gen of vloot? En met welke spel­regels moet u reken­ing houden als u vanaf 2023 een nieuwe wagen koopt of leaset?

Van­daag is de bedri­jf­swa­gen nog steeds erg pop­u­lair in het loon­pakket van Bel­gis­che werkne­mers. Uit de jaar­lijkse mobiliteits­barom­e­ter van het hr-dien­stenbedri­jf Acer­ta blijkt dat ruim één op vijf bedi­en­den in ons land een bedri­jf­swa­gen heeft. Dit is een sti­jging van maar lief­st 26,1% ten opzichte van vijf jaar gele­den. Tegelijk is het Bel­gis­che bedri­jf­swa­gen­park volop aan het ver­groe­nen, mede onder impuls van Europese en nationale (fis­cale) wetgeving.

Groen licht voor duurzame mobiliteit

Eind 2021 pub­liceerde de fed­erale regering de wet over de fis­cale en sociale ver­groen­ing van de mobiliteit. Het doel: het bedri­jf­swa­gen­park verder ver­groe­nen en bedri­jven aan­moedi­gen om max­i­maal in te zetten op mul­ti­mo­biliteit voor hun medewerkers.

Wat u eerst moet weten 

De kosten van een bedri­jf­swa­gen zijn voor uw ven­nootschap aftrek­baar vol­gens een zoge­naamde gram­for­mule. Deze houdt zow­el reken­ing met de CO2-uit­stoot van een wagen als het brand­stoftype. Het aftrek­baar tarief wordt als vol­gt berek­end: 120% — (0,5 x brand­stof­coëf­fi­ciënt x CO2/​km).

De brand­stof­coëf­fi­ciënt ver­schilt naarge­lang het type wagen en bedraagt: 

1 voor dieselwagens

0,95 voor benzinewagens

0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fis­cale Pk.

Fis­cale aftrek voor per­so­n­en­wa­gens op fos­siele brandstoffen

Voer­tu­igen aangeschaft voor 01-07-2023

De kosten van het voer­tu­ig die u of uw bedri­jf voor 1 juli 2023 aan­schaft, bli­jven ‘lev­enslang’ fis­caal aftrekbaar.

Voer­tu­igen aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025

Voor per­so­n­en­wa­gens op fos­siele brand­stof (diesel, LPG, CNG of ben­zine) die tussen 1 juli 2023 en 31 decem­ber 2025 wor­den aangeschaft, geldt een over­gangsregeling. De aftrek­baarheid van de kosten vol­gens de gram­for­mule wordt vanaf 2025 gelei­delijk afge­topt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028

Voor fis­caal gun­stige ‘echte’ hybrides die vanaf 1 juli 2023 wor­den aangeschaft, zullen de brand­stofkosten slechts voor 50% aftrek­baar zijn tot 31 decem­ber 2026. Voor 2027 wordt de aftrek beperkt tot 25%, en vanaf 2028 is de aftrek van die brand­stofkosten ook 0%.

Voer­tu­igen aangeschaft vanaf 01-01-2026

Vanaf 2026 moeten alle bedri­jf­swa­gens volledig elek­trisch of op water­stof rij­den. Voor wagens die niet volledig emissievrij zijn (met dus CO2 = 0) en die u aankoopt vanaf 1 jan­u­ari 2026, moet u reken­ing houden met een totaal aftrekverbod.

Fis­cale aftrek voor emissievri­je personenwagens

Voer­tu­igen aangeschaft voor 01-01-2027

Sinds aanslag­jaar 2021 bepaalt de gram­for­mule (zie hier­boven) de fis­cale aftrek­baarheid van uw bedri­jf­swa­gen of vloot. Omdat elek­trische wagens en wagens op water­stof 0 gram CO2 uit­stoten, kunt u de kosten volledig fis­caal aftrekken. Die 100% geldt ‘lev­enslang’ voor emissievri­je wagens die aangeschaft, geleased of gehu­urd wor­den voor 1 jan­u­ari 2027.

Voer­tu­igen aangeschaft vanaf 01-01-2027

De fis­cale aftrek­baarheid van kosten voor emissieloze wagens die na 31 decem­ber 2026 aangeschaft wor­den, wordt tussen 2027 en 2031 gelei­delijk afge­bouwd. Tij­dens deze over­gangs­fase is de aftrek voor wagens afhanke­lijk van het jaar van aan­schaf, met de vol­gende percentages:

aan­schaf in 2027: lev­enslang aftrek­baar tegen 95%

2028: 90%

2029: 82,5%

2030: 75%

2031: 67,5%

Alge­meen aftrekver­bod van beroep­skosten van per­so­n­en­wa­gens op fos­siele brandstoffen

Vanaf 1 jan­u­ari 2026 geldt een alge­meen aftrekver­bod voor alle beroep­skosten voor CO2-uit­sto­tende bedri­jf­swa­gens. Als gevolg hier­van kunt u als belast­ing­plichtige vanaf 1 jan­u­ari 2026 ook geen gebruik meer mak­en van de for­faitaire aftrek van 0,15 EUR per km voor woon-werkverkeer.

Dat for­fait kan enkel nog toegepast wor­den voor een:

elek­trische wagen

of een andere wagen (als over­gang) aangeschaft voor 1 juli 2023 (geen impact door over­gangs­maa­tregel) of voor 1 jan­u­ari 2026 (uit­doofregeling: tijdelijke beperk­te aftrek van 50% in 2026 en 25% in 2027).

Laat u informeren door uw accountant

Voor meer info omtrent de aftrek­baarheid van uw wagen­park kunt u uit­er­aard terecht bij uw accountant.