Aangifte Vlaamse erfbelasting kan nu online

Terug naar het overzicht

23 mei 2022

Aangifte Vlaamse erf­be­last­ing kan nu online

Op 3 april lanceerde de Vlaamse belast­ing­di­enst (Vla­bel) de nieuwe appli­catie ‘ERFon­line’. Met ERFon­line kan u een nalaten­schap­saangifte online invullen en ver­s­turen. Een hele stap voorwaarts.

Toe­gang

ERFon­line is één van de plat­for­men waarmee u gegevens kan uitwisse­len met de over­heid. U kri­jgt toe­gang via uw e‑ID of via Itsme. U logt in, direct op ‘vlaan​deren​.be/​e​r​f​o​nline’ of via ‘mijn dossier’ op de web­site van Vlabel.

Als u inlogt via ‘mijn dossier’ kan u doork­likken naar de online-aangifte, maar u kan ook een pdf-ver­sie van de aangifte afdrukken (de online-aangifte is niet ver­plicht), online uit­s­tel vra­gen en online een bindende schat­ting vragen.

Er is bij­zon­der veel aan­dacht gegaan naar de pri­va­cy. Er is niets vooraf inge­vuld op de aangifte; vol­gens Vla­bel is dat om te ver­mi­j­den dat de ver­schil­lende erf­ge­na­men per­soon­lijke gegevens van elka­ar te zien zouden krijgen.

Stap voor stap

Een­maal u in de appli­catie bent, vraagt de appli­catie u bepaalde velden in te vullen. Som­mige velden zijn ver­plicht, andere velden moeten alleen inge­vuld wor­den als dat rel­e­vant is.
Via negen gerichte vra­gen over de overledene en zijn ver­mo­gen wordt een aangifte­for­muli­er op maat opgesteld. U moet dus niet langer het ellen­lange stan­daard-aangifte­for­muli­er door­lopen. U moet enkel die gegevens invullen die de appli­catie u vraagt.

U kan op de ver­schil­lende pagina’s die u moet invullen bijkomende infor­matie vin­den over de gebruik­te juridis­che ter­men en antwo­or­den op enkele veelgestelde vragen.

Omdat u de gegevens invult op het plat­form van de Vlaamse belast­ing­di­enst, kan die dienst de gegevens sneller con­trol­eren en verwerken.

Ver­w­erk­ing

U kri­jgt 4 maan­den de tijd om de aangifte in te vullen. Eén­maal het dossier is aange­maakt, zal de belastin­gad­min­is­tratie de aangifte niet ver­w­erken vóór het ver­strijken van die ter­mi­jn. Dat betekent dat u gedurende heel die peri­ode nog wijzigin­gen kan aan­bren­gen. U kan dus het dossier opstarten, invullen wat u al weet en tijdelijk afs­luiten. Enkele weken lat­er kan u het verder aanvullen.

De appli­catie bevat geen reken­mod­ule. Vol­gens Vla­bel is dat ook niet de bedoel­ing, omdat niet alle rel­e­vante infor­matie meteen beschik­baar is om een exacte bereken­ing te mak­en.
Men kan zich de vraag stellen of dit argu­ment steek houdt: we moeten er toch van uit gaan dat de belast­ing­plichtige naar best ver­mo­gen zijn aangifte invult. Als hij of zij onopzettelijk zak­en heeft achterge­houden, zal hem sowieso de reken­ing gep­re­sen­teerd wor­den, ongeacht of er een bereken­ing gemaakt werd op basis van de aangifte of niet. Een richt­inggevende en vri­jbli­jvende bereken­ing lijkt geen over­dreven verwachting.

Voorde­len vol­gens Vlabel

Vla­bel vat de voorde­len van ERFon­line als vol­gt samen:

een aangifte op maat van de sit­u­atie van de overledene

stap-voor-stap-begelei­d­ing bij het invullen van de aangifte

min­der kans om te ver­geten bepaalde infor­matie aan te geven

min­der kans op fouten

snellere ver­w­erk­ing van de aangifte

In haar persmed­edel­ing waarschuwt Vla­bel ook dat de aangev­ers zélf ver­ant­wo­ordelijk bli­jven voor de juis­theid en de volledigheid van de aangifte. Vla­bel raadt voor com­plexe erfenis­dossiers aan om een spe­cial­ist in te schake­len, zoals een notaris. Dat is een merk­waardi­ge vast­stelling: voor een belast­ing die, net als de dood zelf onon­tkoom­baar is, moet u der­den betal­en om die te kún­nen aangeven.