De duurste deurbel van België?

Terug naar het overzicht

15 april 2022

De duurste deurbel van heel België?

Als u werken laat uitvo­eren aan uw won­ing, kan u een lager btw-tarief kri­j­gen als die won­ing 10 jaar of oud­er is. Maar het moeten dan wel werken aan uw won­ing zijn, en niet aan de poort van uw oprit.

De feit­en

Een aan­nemer ver­richt werken in onroerende staat: hij plaatst meer bepaald poorten en video- en parlofoon­ap­pa­rat­en. Waar mogelijk – dus als de won­ing vol­doende oud is – wordt het ver­laagd tarief van 6% btw aan­gerek­end. De Btw-Admin­is­tratie komt daar achter tij­dens een con­t­role in 2013 en zij stu­urt de aan­nemer een cor­rec­tieop­gave. Ver­vol­gens ver­loopt de pro­ce­dure zoals het hoort: de aan­nemer is niet akko­ord, de Admin­is­tratie stelt een pro­ces-ver­baal op, waarop de aan­nemer een admin­is­tratief bezwaar indi­ent. En dat wordt ver­vol­gens afgewezen door de Administratie.

De vol­gende stap is dan de recht­bank. Het dossier gaat van de recht­bank van eerste aan­leg te Antwer­pen (16 april 2018) naar het Hof van Beroep van Antwer­pen (11 feb­ru­ari 2020), waar de aan­nemer telkens ongelijk kri­jgt. De aan­nemer stapt ver­vol­gens naar het Hof van Cas­satie, dat op 23 decem­ber 2021 de aan­nemer finaal ongelijk geeft.

Won­ing of poort

Zoals gezegd, is het ver­laagd tarief enkel mogelijk als een par­ti­c­uli­er ver­bouwin­gen laat doen aan zijn privé­won­ing. Bij wijze van uit­zon­der­ing geldt het ver­laagd tarief ook voor werken aan gebouwen waarin ook een beroep wordt uit­geoe­fend, maar dan moet het duidelijk zijn dat enkel het privé-gedeelte ervan prof­i­teert, of anders moet het beroeps­matig gedeelte erg beperkt zijn.

Het Hof van Beroep van Antwer­pen oordeelt dat het ophangen van poorten niet in aan­merk­ing kan komen voor het ver­laagd tarief van 6%. De werken moeten immers gebeuren aan een aan­horigheid bij de won­ing of moeten dienen ter ver­be­ter­ing van de won­ing zelf. En de werken moeten een onmid­del­lijk nut hebben voor de pri­vate woonfunctie. 

Het maakt niet uit of de poort wordt opge­hangen aan de gev­el van het huis, dan wel aan een paal. Poorten die een afschei­d­ing vor­men van de eigen­dom, van de open­bare weg, moeten als een afs­luit­ing beschouwd wor­den en afs­luitin­gen (de afs­pan­ning rond uw erf, een hek voor het huis, ) zijn uit­ges­loten van het ver­laagd tarief.

Deurbel

Het Hof spreekt zich ook uit over de vide­o­foon en de parlofoon die geïn­stalleerd wor­den aan de poorten. Hier stelt het Hof van Beroep dat de aan­hecht­ing aan de won­ing wél rel­e­vant is. Als de video- of parlofoonin­stal­latie gehecht is aan de won­ing, vol­doet die aan de voor­waar­den voor de toepass­ing van het tarief van 6% en dan is voor de instal­latie ervan het ver­laagd tarief van toepassing.

In het andere geval – de vide­o­foon hangt bijvoor­beeld aan de poort op 20 meter van de voordeur – is er geen ver­laagd tarief mogelijk.

Het Hof buigt zich tot slot nog over de sit­u­atie waar­bij een deel van de instal­latie aange­hecht is aan de won­ing en een ander deel gehecht is aan onderde­len die niet behoren tot de eigen­lijke won­ing. U heeft bijvoor­beeld een poort met een parlofoon, maar de cam­era hangt wat verder aan het huis. Het zal u niet ver­bazen dat het Hof van Beroep hier oordeelt dat het deel van de werken dat betrekking heeft op de won­ing, onder­wor­pen kan wor­den aan het ver­laagd tarief van 6%, en het overige deel onder­wor­pen moet wor­den aan het tarief van 21%.

Kleine waarschuwing! Als het onder­scheid niet gemaakt kan wor­den , geldt het hoog­ste tarief.

Na bij­na 10 jaar pro­ced­eren heeft de aan­nemer defin­i­tief ongelijk gekre­gen. Naast de pro­ces- en advo­catenkosten moet hij alsnog 15% btw ophoesten op de poorten en deurbellen die hij plaat­ste in de jaren vóór 2013. Dat zijn uitein­delijk wel héél dure deurbellen geworden…